ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА МЛАДЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

ЗА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДИНА

РАСПИСУЈЕ

I КОНКУРС

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОМЛАДИНУ

У 2018. ГОДИНИ

 

 

  1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ

 

1а. Унапређивање услова за безбедан живот младих ( према стратешком циљу ЛАП-а за младе Градске општине Севојно који подразумева превенцију вршњачког насиља и дискриминације )

1б. Чување и унапређивање здравља младих, развијање здравих стилова живота ( према стратешком циљу ЛАП-а за младе Градске општине Севојно који подразумева развијање свести о здравим стиловима живота и подршка правилном психофизичком развоју младих)

 

  1. УСЛОВИ

 

Право на конкурс имају установе, друге организације и удружења која реализују пројекте из приоритетних области из тачке 1. са седиштем на територији града Ужица ;

Пројекат се подноси на обрасцу пријаве као документ у “WORD“ програму;

Уз пројекат морају бити достављени следећи докази:

– Одлука органа управљања водеће организације о учешћу на конкурсу;

–  Акт о регистрацији водеће организацијe.

 

  1. ЦИЉНА ГРУПА

 

Циљна група су млади старости од 15 до 30 година.

 

  1. СРЕДСТВА

 

Средства за реализацију  пројеката за омладину планирана су Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2018. годину,  у износу  од 400.000,00 динара, на позицији 39 – Дотације невладиним организацијама -Имплементација ЛАП за младе Градске општине Севојно и омладински програми.

 

 

  1. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

Пројекат се мора реализовати до  03 .09.2018. године, а средства одобрена конкусом морају бити оправдана  најкасније до датума објављивања другог конкурса у 2018.години за реализацију пројеката за омладину    

 

  1. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

 

Образац пријаве може се преузети на интернет презентацији sevojno.org.rs или у просторијама Градске општине Севојно – Севојно, Миливоја Марића 40;

Пријаве се подносе у три штампана примерка и у електронској форми, преко писарнице Градске општине Севојно до 08.06.2018. године;

На коверти мора бити назнака “Пројекат за омладину“ – конкурс I;

Уколико је пројекат непотпун у формалном смислу, подносилац ће бити позван да у року од три дана допуни пројекат, а уколико то не учини пројекат се неће даље разматрати;

Неблаговремени пројекти неће се разматрати.

 

  1. ИЗБОР ПРОЈЕКТА

 

Одлуку о избору пројеката који ће бити финансирани из буџета Градске општине Севојно  у 2018. години донеће председник односно заменик председника , на предлог Комисије за избор пројеката.

 

  1. ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

 

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 031 3150107

Контакт особа : Борко Вујовић, члан већа Градске општине Севојно задужен за омладину

E-MAIL: gosevojno@uzice.rs

Пријаву за конкурс можете преузети ОВДЕ

 

 

 

Град Ужице

Градска општина Севојно

Комисија за избор пројеката за омладину 2018.

II број: 283-1/ 18

28.05.2018.године