ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА МЛАДЕ  ГРАДА УЖИЦА

2015-2019 ГОДИНА

РАСПИСУЈЕ

 

КОНКУРС

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОМЛАДИНУ

У 2016. ГОДИНИ

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ

Обезбеђивање квалитетних едукативних, културних и забавних садржаја за младе:

–   свеобухватни програми за младе;

програми намењени појединим категоријама младих (програми подршке талентима, младима са инвалидитетом, социјално угроженим и др.)

 

УСЛОВИ

Право на конкурс имају установе, друге организације и удружења која реализују пројекте из приоритетних области из тачке 1. са седиштем на територији града Ужица.Одобрени пројекти/програми  реализоваће се на територији Градске општине Севојно.

Пројекат се подноси на обрасцу пријаве као документ у “WОРД“ програму;

Уз пројекат морају бити достављени следећи докази:

– Одлука органа управљања водеће организације о учешћу на конкурсу;

–  Акт о регистрацији водеће организације.

ЦИЉНА ГРУПА

Циљна група су млади старости од 15 до 30 година.

СРЕДСТВА

Средства за реализацију  пројеката за омладину планирана су Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2016. годину,  у износу  од 200.000,00 динара, на позицији 35- Дотације невладиним организацијама .

ВРЕМЕ И МЕСТО  РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Пројекат се мора реализовати током 2016. године на територији Градске општине Севојно.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Образац пријаве може се преузети ОВДЕ  или у просторијама Градске општине Севојно  -Миливоја Марића  40;

Пријаве се подносе  закључно са 07.06.2016 .године у три  примерка и то :у електронској форми на mail : gosevojno@uzice.rs или на адресу Градске општине Севојно: Миливоја Марића 40.

На коверти мора бити назнака “Пројекат за омладину“;

Уколико је пројекат непотпун у формалном смислу, подносилац ће бити позван да у року од три дана допуни пројекат, а уколико то не учини пројекат се неће даље разматрати;

Неблаговремени пројекти неће се разматрати.

 

ИЗБОР ПРОЈЕКТА

Одлуку о избору пројеката који ће бити финансирани из буџета Градске општине Севојно  у 2016. години донеће председник Градске општине Севојно, на предлог Комисије за избор пројеката.

 

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 0605314312;

Контакт особа : Бојана Оташевић, већница Градске општине Севојно задужена за омладину;

Е-МАИЛ: gosevojno@uzice.rs, kzm.sevojno@gmail.com.