Председник Градске општине Севојно, на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица,  број 20/14), Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2016. годину (Службени лист града Ужица, број 36/15), Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16  од 14.03 2016.годine. и Предлога комисијe за суфинансирање програма организација цивилног друштва за област културе у 2016. години  III број 293/15 од 10.05.2016. године,  доноси

 

О Д Л У К У

о суфинансирању  пројеката – програма организација цивилног друштва из области културе у 2016. години

 I  У 2016. години средствима буџета Градске општине Севојно, са позиције 37- дотације невладиним организацијама ,суфинансираће се реализација   пројеката –  програма  организација цивилног друштва у области културе  у следећим износима:

р.бр Н А З И В  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ИЗНОС 
 
1. Удружење особа са инвалидитетом  “Минимас“ Севојно 90.000,00
2. Удружење Певачка  група “Славуј“ Севојно 60.000,00
3. Удружење“Радомир Рашо Мутавџић“ Севојно 50.000,00
                                                                                   УКУПНО:   200.000,00

II  Предлог комисије за суфинансирање програма организација цивилног друштва у области културе у 2016. години III број 293/156 од 10.05.2016. године саставни је део ове одлуке.

III На основу ове одлуке са сваком од ових организација чији ће се програми у 2016. години суфинансирати средствима буџета Градске општине Севојно, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин финансирања.

IV За извршење ове одлуке надлежна је управа Градске општине Севојно  и Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду Града Ужица

 

Град Ужице

Градска општина Севојно

II број 296/16 ,  10.05.2016. год.

Председник Градске општине Севојно

Бране Синџиревић