ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКЛО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ВИ Број: 504-08/11-01

Датум: 24.01.2022.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ  ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКИ ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАД

 

Оператер «COPPER COM» д.о.о Ужице, ул. Партизанска бб, Севојно, мат. бр. 06278043, ПИБ: 101503879 поднео је овом органу Захтев ВИ број 504-08/11-01, за издавање-продужетак важења интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада.

У току поступка, ово Одељење је, сходно чл. 69.Закону о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), обавестило  јавност о подношењу захтева за издавање интегралне дозволе. У датом року није достављено ни једно мишљење заинтересоване јавности.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу или на сајту Града Ужица и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.