GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKLO PRAVNE POSLOVE

ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

VI Broj: 504-08/11-01

Datum: 24.01.2022.god.

 

OBAVEŠTENJE  O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU  INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I MEHANIČKI TRETMAN NEOPASNOG OTPAD

Operater «COPPER COM» d.o.o Užice, ul. Partizanska bb, Sevojno, mat. br. 06278043, PIB: 101503879 podneo je ovom organu Zahtev VI broj 504-08/11-01, za izdavanje-produžetak važenja integralne dozvole za skladištenje i mehanički tretman neopasnog otpada.

U toku postupka, ovo Odeljenje je, shodno čl. 69.Zakonu o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon), obavestilo  javnost o podnošenju zahteva za izdavanje integralne dozvole. U datom roku nije dostavljeno ni jedno mišljenje zainteresovane javnosti.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u rešenje u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, u ulici Petra Ćelovića bb. u Užicu ili na sajtu Grada Užica i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dokumenta za preuzimanje

Rešenje "Cooper com" doo