ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-10/21

Датум: 21.06.2021.год.

На основу члана 14. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

Обавештава се јавност,заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта МПП «Јединство» АД Севојно, ул.Првомајска бб, Севојно –  спроведен поступак за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ на кат. парцелама бр.4246/1 (део), 4246/2 (део) и 4249/16 (део) све КО Севојно, у ул. Првомајскa бб, у Севојну.

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-10/21 –VI од  17.јуна 2021. године којим се УТВРЂУЈЕ да се носилац пројекта МПП «Јединство» АД Севојно, ул. Првомајска бб, Севојно, ослобађа од ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину за наведени пројекат.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу, као и на службеном сајту Града Ужица и доставити своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Документа за преузимање

Решење МПП Јединство ад ,Севојно