ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

VI Број 502-14/21-VI

Датум: 16.06.2020. год.

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта „Гули-Гули“ д.о.о. ул. Драгачевска бб, Севојно, матични број: 07385617,

ПИБ: 101500304, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење неопасних и незапаљивих материја“ на кат. парцели бр. 4285/1 КО Севојно, ул. Миливоја Марића бб, у Севојну.

 Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.