ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-20/10

Датум: 02.03.2022.

OБАВЕШТЕЊЕ  О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И  ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

Оператер Ваљаоница бакра Севојно АД, Севојно, матични број: 07606273, ПИБ: 101624563, ул. Првомајска бб, Севојно, поднео је овом органу Захтев VI број 502-20/11 од 29.11.2021. године за издавање (обнављање) дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

У току поступка, ово Одељење је, сходно чл. 69.Закону о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), обавестило  јавност о подношењу захтева за издавање интегралне дозволе. У датом року није достављено ни једно мишљење заинтересоване јавности.

Ова Градска управа, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужице је оценило да су испуњени услови за издавање (обнављање) дозволе за складиштење и третман неопасног отпада којом се одобрава третман-складиштење неопасног отпада – оператеру „Ваљаоница бакра Севојно“ АД,  Севојно, матични број: 07606273, ПИБ: 101624563, ул. Првомајска бб, Севојно, и уписује у Јавни регистар издатих дозвола под РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  07/1.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб у Ужицу или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.