ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ВИ Број: 504-11/11-03

Датум: 24.01.2022.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ДОПУНСКОМ РЕШЕЊУ О ИЗМЕНИ  ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ПОНОВО ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАД

Оператер «Guli-Guli» д.о.о Севојно, ул.Драгачевска бб, Севојно, мат. бр. 07385617, поднео је овом органу Захтев ВИ број 504-11/11-03, за издавање допунског решења о измени интегралне дозволе за складиштење, третман  и  поновно искоришћење неопасног отпада.

У току поступка, ово Одељење је, сходно чл. 69.Закону о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), обавестило  јавност о подношењу захтева за издавање интегралне дозволе. У датом року није достављено ни једно мишљење заинтересоване јавности.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу или на сајту Града Ужица и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.