ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-25/20
Датум: 24.03.2020.год.

На основу члана 24., чл.29., Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник” РС. бр. 134/04 и 36/09 даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Носиоцу пројекта – „НЕБОС“ ДОО. ул. Првомајска бб, Севојно, решењем VI број 502-25/20 од 24.03.2021.године, дата је сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ на кат.парцели број 5650 КО Севојно у ул. Првомајска бб, у Севојну.

Ради заштите чинилаца животне средине носилац пројекта је дужан  да обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење или отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, а посебно наведене у одељку 8. («Опис мера») наведене ажуриране Студије, као и да спроводи програм праћења утицаја на квалитет животне средине, наведене у одељку 9. («Мониторинг») ажуриране Студије, као и све остале мере одређене Студијом, која је саставни део овог решења. Носилац пројекта «Небос» ДОО је у обавези да испоштује и друге услове и сагласности надлежних органа и организација у складу са посебним законом.

Увид у донето Решење може се извршити у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату – зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу, сваког радног дана од 09-15 часова и на сајту Града Ужица у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Ово решење је коначно у управном поступку. Против истог може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Решење можете погледати ОВДЕ.