О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта  предузеће „РАД-РАШО“ ДОО, улица Дубоки Поток бб, Ужице, матични бр. 06285597, ПИБ: 100600885, поднео је дана 21.02.2023. године Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта: „Складиштење и механички третман неопасног отпада (отпадни пнеуматици)“ у ул. Драгачевска бб, на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно, у Севојну.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника дана 27. марта 2023. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у «Свечаној сали» града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, Град Ужице.

Обавештење се објављује на основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), каo и на основу члана 109. и 115.Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука US).

Студију о процени утицја на животну средину и Нетехнички краћи приказ предметне Студије можете погледати ОВДЕ.