Заменик председника Градске општине Севојно, на основу члана 43. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица,  број 20/14), Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2018. годину (Службени лист града Ужица, број 44/17), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени листа Града Ужица“ број 6/17) и Предлога Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се финанисирати из буџета Градске општине Севојно у 2018. године III број 565/18 од 27.09.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У

о финансирању посебних програма у области спорта који ће се реализовати на територији Градске општине Севојно у 2018. години

 I  У 2018. години средствима буџета Градске општине Севојно, са позиције 38, конто 481 – дотације невладиним организацијама, финансираће се програми  у следећем  износу:

 

Редни број                                                                                   Назив спортске организације  ИЗНОС 
    1. ФК Севојно 280.000,00
    2. Спортско удружење „ Севојно“ 160.000,00
    3. Гимнастички клуб „Севојно“   70.000,00
    4.                        Карате клуб „UNI – LINE“   50.000,00
                                                                           УКУПНО: 560.000,00

  


II
  Предлог Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се финанисирати из буџета Градске општине Севојно у 2018. години, саставни је део ове одлуке.

III На основу ове одлуке са наведеним спортским организацијама биће закључени уговори којим ће се регулисати намена, услови и начин финансирања.

IV За извршење ове одлуке надлежна је управа Градске општине Севојно  и Градска управа за финансије Града Ужица.

 

Град Ужице

Градска општина Севојно

II број 567/18,  28.09.2018. год.

 

                                                                        Председник

Градске општине Севојно

                                                                                  Иван Марић, с.р.