Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се реализовати у 2018. години

III број 565/18

27.09.2018. године

 

Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се реализовати у 2018. години,  након  спроведеног поступку по јавном позиву Конкурс за посебне програме у области спорта,  размотривши  благовремене поднете пријаве и након што је сачињена листу вредновања и рангирања пројеката и на основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени листа Града Ужица“ број 6/17) на састанку одржаном 26.03.2018. године и члана 43. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица 20/14)  дала је следећи :

 Предлог председнику Градске општине Севојно

I Након  спроведеног поступку по јавном позиву, благовремено су  приспеле  пријаве, које су испуњавале услове предвиђене конкурсом тако да  предлажемо се финансирање  програма:

 

  1. ,, Фудбалски клуб Севојно“ из Севојна у висини  од:                              280.000,00 динара
  2. 2. ,, Спортско удружење Севојно “  из Севојна   у висини  од:             160.000,00 динара
  3. Гимнастички клуб „Севојно“ у висини од:

                                                                                                  70.000,00 динара

  1. Карате клуб „UNI – LINE“ у висини од:                    50.000,00 динара

_____________________________

                                                                            Укупно:    560.000,00 динара

 

 

II    Средства су планирана Одлуком о буџету Градске општине Севојно 2018. годину  I број: 06-400-691/17 од  20.12.2017. године на позицији број 38, конто 481– дотације невладиним организацијама.

 

III    Пријаве организација у области спорта  које су аплицирале на јавни позив саставни су део овог предлога.

      О б р а з л о ж е њ е

 Градска општина Севојно је 18.09.2018. године објавила Конкурс за посебне програме у области спорта, који ће се реализовати на територији Градскe општине Севојно у 2018. години.

На конкурс су  се пријавиле 4 организације, пријаве су благовремене, дате на задатим обрасцима и са траженим прилозима, одлука ће бити објављена на сајту, а Комисија на основу  предметног Правилника сачинила овај предлог.

 

Сходно напред наведеном  предлажемо  председнику Градске оpштине Севојно да донесе Одлуку о финансирању посебних програма у области спорта у 2018. години у износима наведеним у диспозитиву одлуке.

 

                                                           Председник комисије

                                                      Милија Кулашевић, с.р.