I  У 2017. години средствима буџета Градске општине Севојно, са позиције 36, конто, 481 – дотације невладиним организацијама финансираће се програм  у следећем  износу:

 

р.бр Н А З И В  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ИЗНОС 
 
    1. „Музичко удружење 31210“ из Пожеге 15.000,00
                                                                                   УКУПНО:   15.000,00

 

 

II  Предлога комисијe за вредновање и финансирање програма организација  цивлиног друштва поводом Дана младих III број 437-1/17 од 03.08.2017. године саставни је део ове одлуке.

 

III На основу ове одлуке са наведеном  организацијом „Музичко удружење 31210“ из Пожеге, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин финансирања.

 

IV За извршење ове одлуке надлежна је управа Градске општине Севојно  и Градска управа за финансије Града Ужица.

 

Град Ужице

Градска општина Севојно

II број 441/17,  07.08.2017. год.

 

Председник Градске општине Севојно

Бране Синџиревић