I Након  спроведеног поступку по јавном позиву, благовремено је приспела  једна пријава, која је испуњавала услове предвиђене конкурсом тако да  предлажемо се финансирање  програма:

 

  1. ,,Музичко удружење 31210“ из Пожеге  у висини  од:                              15.000,00 динара

 

______________________________

          Укупно:  15.000,00 динара

 

II    Средства су планирана  Одлуком о буџету Градске општине Севојно 2017. годину (Службени лист града Ужица број: 42-1/16),  на позицији број 36, конто 481– дотације невладиним организацијама.

 

III    Пријаве организације цивилног друштва које је аплицирали на јавни позив саставни су део овог предлога.

 

      О б р а з л о ж е њ е

 

Градска општина Севојно је објавила Јавни позив за финансирање програма организација цивилног друштва  поводом обележавања међународног  Дана младих  12.08.2017. године, које ће се реализовати на територији Градскe општине Севојно.

 

На конкурс се пријавило 1 удружење, пријава је благовремена, дата на задатим обрасцима и са траженим прилозима, будући да се на позив пријавило само 1 удружење, одлука ће бити објављена на сајту, а Комисија на основу  члану 17. предметног Правилника сачинила овај предлог.

 

Председница комисије

                                                                                     Бојана Оташевић