Председник Градске општине Севојно, на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица,  број 20/14), Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2018. годину I број: 06-400-473/18 од 04.09.2018. године, Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16  од 14.03 2016.године и Предлога Комисијe за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2018. години III број 638-2/18 од 15.11.2018. године,  доноси

О Д Л У К У

о финансирању/суфинансирању  пројеката – програма за омладину у 2018. години по Омладинском конкурсу II

 

 I  У 2018. години пo Oмладинском конкурсу II средствима буџета Градске општине Севојно, са позиције 39-дотације невладиним организацијама, финансираће/суфинансираће се реализација   пројеката – програма организација цивилног друштва за област омладине  у 2018.години, који ће бити реализовани на територији Градске општине Севојно у следећим износима:

р.бр Н А З И В  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ИЗНОС 
 
 1. КУД„ Наш завичај“ из Севојна 80.000,00
2.  ,, Фудбалски клуб Севојно“ из Севојна 150.000,00
3.  ,, Спортско  удружење Севојно“ из Севојна 80.000,00
4.  Удружење грађана“Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна 40.000,00
                                                                                   УКУПНО:   350.000,00

 

 

II  Предлог Комисијe за избор програма / пројеката за омладину, који ће се реализовати у 2018. години у Градској општини Севојно по омладинском конкурсу II, које ће финансирати/суфинансирти Градскa општина Севојно III број 638-2/18 од 15.11.2018. године саставни је део ове одлуке.

III На основу ове одлуке са сваком од напред наведених организација организација, чији ће се програми по конкурсу II у 2018. години суфинансирати средствима буџета Градске општине Севојно, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин финансирања.

IV За извршење ове одлуке надлежна је Управа Градске општине Севојно  и Управа за финансија Града Ужица.

Град Ужице

Градска општина Севојно

Председник

II број 651/18

 15.11.2018. година

 

 

                                                                             Председник

Градске општине Севојно

                                                                                 Иван Марић   с.р.