На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014- др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22), одељка 2. АРАНЖМАНИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ, тачка 2.1.4 Јединице локалне самоуправе Приручника за пројектне операције и бесповратна средства, Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова, који спроводи Град Ужице број 352-467/23 од 20.7.2023. године, Градско веће Града Ужица  на седници одржаној дана  11. 8. 2023.    године, донело јe

 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТИ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овим правилником уређује се: циљ спровођења мера; мере које се суфинансирају, начин расподеле средстава подстицаја, услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у реализацији мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за избор домаћинстава; праћење реализације и извештавање.

 Члан 2.

 Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Града Ужица.

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се у сарадњи са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  услуга и радова су домаћинства на територији Града Ужица.

 Финансијска средства

 Члан 3.

 Средстава за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова опредељују се Одлуком о буџету Града Ужица.

 Члан 4.

Максимална висина средства за суфинансирање појединачних мера и пакета мера из члана 6. овог Правилника, као и удео у односу на укупну вредност инвестиције  одредиће се у јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова.

Члан 5.

Одлуку о додели средстава доноси Градско веће града Ужица на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Члан 6.

 Mере енергетске ефикасности:

 • унапређење термичког омотача путем:
  • замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида,
  • постављања термичке изолације зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору,
  • постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова;
 • унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:
  • замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим,
  • замене постојеће или уградња нове цевне мреже, уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи, грејних тела-радијатора и пратећег прибора,
  • уградње топлотних пумпи које користе енергију ваздуха, воде и земље (грејач простора или комбиновани грејач),
  • опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили),
 • уградњa соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде,
 • уградњa соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградњa двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израдa неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем,
 • и друге мере/пакети мера у складу са јавним позивом.

Критеријуми енергетске ефикасности и други услови за доделу средстава подстицаја се одређују јавним позивом за привредне субјекте и јавним позивом за домаћинства.

II   КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

 Члан 7.

Директни корисници средстава за реализацију мера енергетске санације су привредни субјекти.

Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше услуге и радове у складу са одредбама уговора и у договореним роковима.

 Члан 8.

 Крајњи корисници услуга и радова су домаћинства

 III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ

 Члан 9.

Градско веће Града Ужица доноси Решење о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија).

Јавнe конкурсe за суфинансирање мера енергетске санације у име Града Ужица спроводи Комисија, која се формира Решењем о образовању комисије (у даљем тексту: Решење).

Решењем се утврђује: непаран број чланова Комисије, основни подаци о члановима Комисије (име и презиме, занимање), основни задаци  и друга питања од значаја за рад Комисије.

Град је дужна да, на захтев Министарства рударства и енергетике, као члана комисије  из става 1. овог члана укључи лице које именује Министарство рударства и енергетике

Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду.

 Члан 10.

 Основни задаци Комисије нарочито обухватају:

 • припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и друго );
 • оглашавање јавних конкурса и пратеће документације на огласној табли и званичној интернет страници Града Ужица пријем и контрола приспелих пријава;
 • утврђивање испуњености услова за избор пријављених привредних субјеката на јавном позиву за директне кориснике;
 • утврђивање испуњености услова за суфинансирање пројеката енергетске санације у домаћинствима;
 • објављивање листе директних корисника и крајњих корисника на огласној табли и званичној интернет страници Града Ужица,
 • обавеза на пољу животне средине и социјалних питања у складу са Планом преузимања обавеза из области животне средине и социјалних питања (ESCP), објављеним на интернет страници Министарства рударства и енергетике (https://www.mre.gov.rs),
 • разматрање одлучивање о поднетим приговорима на листе директних корисника и домаћинстава у првом степену;
 • израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације.

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да  Градском већу достави записнике и извештај о  раду.

Теренски рад Комисије обухвата спровођење најмање два најављена обиласка, и то:

 • пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене почетног стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве, као и оправданост  предложених мера енергетске санације;
 • након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.

Приликом сваког теренског обиласка Комисија на лицу места врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.

Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама уговора и законским оквиром.

Комисија прати реализацију мера и врши контролу њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата:

 • Обавезу директног/крајњег корисника средстава да обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши увид у релевантну документацију насталу у току реализације активности;
 • Прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава;
 • Друге активности предвиђене уговором;
 • Припрему извештаја о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности.

 IV   ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 Члан 11.

Средства Буџета Града за суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова додељују се у складу са одредбама овог Правилника.

Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата расписивање јавног позива за директне кориснике, контролу формалне исправности, комплетности пријавe, испуњености услова за избор директних корисника и формирање листе директних корисника, као и расписивање јавног позива за крајње кориснике, контролу формалне исправности, комплетности пријавe, испуњености услова, доношење акта о избору крајњих корисника, реализацију и извештавање.

 Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)

 Члан 12.

Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси Градско веће Града Ужица. Јавни позив се расписује за мере из члана 6. овог правилника.

Јавни позив за избор директних корисника спроводи Комисија.

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на интернет страници Града, а најава јавног позива и у локалним медијима.

Члан 13.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају нарочито следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање две године од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе,
 • и друге услове у складу са јавним позивом.

 Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте)

 Члан 14.

 Јавни позив из члана 12. овог Правилника нарочито садржи:

 • правни основ за расписивање јавног позива,
 • предмет и критеријуме енергетске ефикасности,
 • услове за учешће на конкурсу,
 • документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац,
 • испуњеност услова из јавног позива,
 • начин и рок подношења пријаве,
 • начин објављивања одлуке о учешћу привредних субјеката у суфинансирању мера енергетске санације по јавном позиву,

 Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)

 Члан 15.

 Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи нарочито:

 • опште податке о привредном субјекту;
 • ценовни преглед роба и услуга;
 • другу документацију у складу са јавним позивом.

Утврђивање испуњености услова за доделу средстава

Члан 16.

Комисија утврђује испуњеност услова за избор привредног субјекта за спровођење мера енергетске санације на основу прегледа поднете документације из члана 15.

 Утврђивање листе  привредних субјеката

Члан 17.

Комисија решењем утврђује испуњеност услова и обавештава привредног субјекта.

На решење из става 1. овог члана којим је утврђено да нису испуњени услови за избор привредног субјекта за спровођење мера енергетске санације, привредни субјекат има право приговора Комисији у року од осам дана од дана доношења решења.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 2. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора.

У случају одбијања приговора из става 2. овог члана привредни субјекат има право да поднесе приговор Градском већу Града Ужица у року од 8 дана од дана пријема одлуке по приговору из става 2. овог члана и о томе обавести Јединицу за имплементацију Пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ образовану од стране Министарства рударства и енергетике (у даљем тексту ЈИП).

Градско веће је дужно да одлучи по приговорима из става 4. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлука Градског већа је коначна.

Комисија формира листу директних корисника који су на основу решења из става 1. испунили услове из Јавног конкурса и објављује је без одлагања (или у року од једног дана)  на интернет страници Града Ужица.

Измена и допуна листе из става 4. овог поглавља се врши по потреби на сваких 15 дана.

Листа из става 4. овог поглавља ће важити до завршетка пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, о чему ће Комисија благовремено обавестити директне кориснике.

Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра и услуге искључиво од директних корисника наведених у листи из става 4. овог члана.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (домаћинствима)

Члан 18.

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова доноси Градско веће града Ужица.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима спроводи Комисија.

Домаћинства – учесници конкурса подносе пријаву Комисији. Пријава подразумева подношење конкурсне документације  у року који је утврђен јавним позивом.

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Града, а најава јавног позива и у свим локалним медијима.

Конкурсна документација нарочито садржи:

 • јавни позив
 • пријавни образац са листом потребних докумената

Члан 19.

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима, а која испуњавају услове у складу са јавним позивом. Јавним позивом из члана 18. овог правилника се може одобрити виши износ бесповратних средстава за социјално угрожене категорије.

Садржај Јавног позива за крајње кориснике

Члан 20.

 Јавни позив из члана 18. овог Правилника нарочито садржи:

 • правни основ за расписивање јавног позива,
 • предмет суфинансирања,
 • корисници услуга и радова
 • висина бесповратних средстава,
 • услове за учешће на конкурсу,
 • документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац,
 • начин и рок подношења пријаве,
 • поступак одобравања средстава,
 • начин објављивања одлуке о остваривању права на бесповратна средства грађанима и стамбеним заједницама за спровођење мера енергетске санације по јавном позиву.

 Пријава на јавни позив за крајње кориснике

 Члан 21.

Пријава коју на јавни позив подноси домаћинство садржи нарочито:

 • Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности са попуњеним подацима о мери/пакету мера за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • фотокопије личнe карте или очитану личну карту (власника објекта);
 • предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом;
 • друга документација у складу са јавним позивом.

 Члан 22.

 Утврђивање испуњености услова за доделу средстава

Комисија утврђује испуњеност услова за доделу бесповратних средстава на основу прегледа поднете документације из члана 21. овог Правилника.

Одобравање бесповратних средстава за финансирање пројеката енергетске санације

 Члан 23.

Комисија решењем утврђује испуњеност услова за доделу средстава и обавештава подносиоца пријаве.

На решење из става 1. овог члана којим је утврђено да нису испуњени услови за доделу бесповратних средстава, подносилац пријаве има право приговора Комисији у року од осам дана од дана доношења решења.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 2. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора.

У случају одбијања приговора из става 2. овог члана подносилац пријаве има право да поднесе приговор  већу града/општине у року од 8 дана од дана пријема одлуке по приговору из става 2. овог члана и о томе обавести ЈИП.

Градско веће је дужно да одлучи по приговорима из става 4. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлука Градског већа је коначна.

Листа домаћинстава којима су решењем из става 1. овог члана одобрена средства за финансирање програма биће објављена на интернет страници: https://uzice.rs/..

Градоначелница града Ужица закључује уговоре са крајњим корисницима којима су решењем из става 1. овог члана одобрена средства и директним корисником који ће изводити радове.

 Исплата средстава

 Члан 24.

Град ће вршити пренос средстава искључиво директном кориснику, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику своје целокупне  обавезе и након завршетка реализације мере.

V   ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

Члан 25.

Комисија из члана 9. овог правилника, обезбеђује активну комуникацију са ЈИП и одговара на захтеве у смислу обезбеђивања примене стандарда Међународне банке за обнову и развој у испуњавању обавеза јединице локалне самоуправе дефинисаних у следећим документима:

 • „Правилник о раду на пројекту“;
 • „План ангажовања заинтересованих страна“;
 • „План преузимања обавеза из области животне средине и социјалних питања (ESCP)“;
 • „Оквир за управљање заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта (ESMF)“ и
 • „Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима (ESMP)“.

Сва документа су доступна на интернет страници Министарства: (https://www.mre.gov.rs).

ЈИП ће обезбедити представницима Kомисије адекватан трансфер знања кроз стручну и техничку подршку током реализације активности.

VI   ИЗВЕШТАВАЊЕ

 Члан 26.

 Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације  и  подноси га Градском већу.

Јавност се информише о реализацији мера енергетске санације  преко локалних медија и интернет странице Града.

Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације, који посебно садржи информације о спроведеним активностима и утрошеним финансијским средствима, уочене недостатке у имплементацији активности и њихове узроке, податке о уштеди енергије и смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште, подноси се Градском већу  и објављује на интернет страници.

Директни корисници средстава који изводе радове на енергетској санацији дужни су да Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Објављивање

 Члан 27.

Подаци и акти које Комисија објављују на  званичној интернет страници Града Ужица морају се објавити и на огласној табли Града.

Чување документације

 Члан 28.

Градска управе Града Ужица има обавезу да чува комплетну документацију насталу у поступку суфинансирања мера енергетске санације  у складу са важећим прописима.

Члан 29.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у службеном листу и  званичној интернет страници Града Ужица.

 

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

III 352-467/23

11.08.2023.

  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Заменик градоначелнице

    ДРАГОЉУБ СТОЈАДИНОВИЋ