Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се реализовати у 2019. години

III број 566/19

22.10.2019. године

Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се реализовати у 2019. години,  након  спроведеног поступку по јавном позиву Конкурс за посебне програме у области спорта,  размотривши  благовремене поднете пријаве и након што је сачињена листу вредновања и рангирања пројеката и на основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени листа Града Ужица“ број 45/18) на састанку одржаном 22.10.2019. године и члана 43. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица 13/19)  дала је следећи :

Предлог Већу Градске општине Севојно

I Након  спроведеног поступку по јавном позиву, благовремено су  приспеле  пријаве, које су испуњавале услове предвиђене конкурсом тако да  предлажемо се финансирање  програма:

Назив Износ
1. ,, Фудбалски клуб Севојно“  из Севојна 370.000,00
2. Спортско удружење  „Севојно “  из Севојна                         0,00
Укупно; 370.000,00

II    Средства су планирана Одлуком о буџету Градске општине Севојно 2019. годину  I број: 06-400-707/18 од  18.12.2018. године на позицији број 38, конто 481– дотације невладиним организацијама.

III    Пријаве организација у области спорта  које су аплицирале на јавни позив саставни су део овог предлога.

      О б р а з л о ж е њ е

 Градска општина Севојно је 08.10.2019. године објавила Конкурс за посебне програме у области спорта, који ће се реализовати на територији Градскe општине Севојно у 2019. години.

            На конкурс су  се пријавиле 2 организације, пријаве су благовремене, дате на задатим обрасцима и са траженим прилозима. Комисија је донела одлуку као у диспозитиву на основу члана 38. став 2. Правилника о финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Ужицу. Одлука ће бити објављена на сајту, а Комисија на основу  предметног Правилника сачинила овај предлог.

           Сходно напред наведеном  предлажемо Већу Градске оpштине Севојно да донесе Одлуку о финансирању посебних програма у области спорта у 2019. години у износима наведеним у диспозитиву одлуке.

                                                           Председник комисије

                                                      Милија Кулашевић, с.р.