Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се реализовати у 2019. години

III број 737/18

25.12.2018. године

Комисија за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се реализовати у 2019. години,  након  спроведеног поступка за одобравање годишњих програма, размотривши  благовремене поднете предлоге, а на основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени листа Града Ужица“ број 45/18) на састанку одржаном 25.12.2018. године и члана 43. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица 20/14)  дала је следећи :

Предлог Већу Градске општине Севојно

 

I Након  спроведеног поступа за одобравање годишњих програма, предлажемо да се доделе одређена средства и то:

 

  1.  Фудбалски клуб „Севојно“  у висини  од : 

420.000,00 динара

 

  1. Спортско удружење „Севојно “  у висини од: 

300.000,00 динара

 

  1. Гимнастички клуб „Севојно“ у висини од:

120.000,00 динара

 

  1. Карате клуб „UNI LINE   у висини     од:

120.000,00 динара

 

  1. Здравствена заштита спортиста у висини од:

70.000,00 динара

 

______________________________

          Укупно:  1.030.000,00 динара

II    Средства су планирана Одлуком о буџету Градске општине Севојно 2019. годину  I број: 400-707/18 од  18.12.2018. године на позицији број 38, конто 481– дотације невладиним организацијама.

III    Предлози програма организација у области спорта  које су аплицирале на годишње програме саставни су део овог предлога.

      О б р а з л о ж е њ е

 Градској општини Севојно су поднета 4 предлога годишњих програма, а Комисија је у складу са Правилником сачинила овај предлог.

Сходно напред наведеном  предлажемо Већу Градске оpштине Севојно да донесе Одлуку о финансирању годишњих програма у области спорта у 2019. години у износима наведеним у диспозитиву одлуке.

 

                                                           Председник комисије

                                                      Милија Кулашевић, с.р.