Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисија за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2017 години

III број 628-1/17

07.12.2017. годинеКомисијa за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2017 години,  након  спроведеног поступку по јавном позиву II Конкурс за реализацију пројеката за омладину,  размотривши  благовремено поднету пријаву и након што је сачињена листу вредновања и рангирања пројеката и на основу члана 17. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно III број 06-654/17 од 5.12.2017. године и III број 06-146/16 од 14.03.2016.године , на састанку одржаном 31.07.2017. године и члана 43. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица 20/14)  дала је следећи :

Предлог заменику председника Градске општине Севојно

 

I Након  спроведеног поступку по јавном позиву, благовремено су  приспеле  две пријава, које су испуњавала услове предвиђене конкурсом тако да  предлажемо се финансирање  програма:

 

  1. ,, Ужички центар за права детета“ из Ужица     у висини  од:                        150.000,00 динара
  2. ,, Фудбалски клуб Севојно“ из Севојна у висини  од:                                        50.000,00 динара

______________________________

                                                                                                                        Укупно:  300.000,00 динара

II    Средства су планирана Изменама и допунама  Одлуке о буџету Градске општине Севојно 2017. годину  I број: 06-400-560/17 од  24.11.2017. године на позицији број 36, конто 481– дотације невладиним организацијама.

III    Пријаве организације цивилног друштва које је аплицирали на јавни позив саставни су део овог предлога.

 

      О б р а з л о ж е њ е

 Градска општина Севојно је 27.11.2017. године објавила II Конкурс за реализацију пројеката за омладину у 2017 години, које ће се реализовати на територији Градскe општине Севојно.

            На конкурс се пријавило 2 удружење, пријаве су благовремене, дате на задатим обрасцима и са траженим прилозима, одлука ће бити објављена на сајту, а Комисија на основу  члану 17. предметног Правилника сачинила овај предлог.

           Сходно напред наведеном  предлажемо заменику председника Градске оштине Севојно да донесе решење о финансирању пројеката за омладину II у 2017. годину у износима наведеним у диспозитиву одлуке.

                                                                                     Председница комисије

                                                                                     Бојана Оташевић

Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисија за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2017 години

III број 628-2/17

07.12.2017. године

 

Комисијa за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2017 години,  након  спроведеног поступку по јавном позиву III Конкурс за реализацију пројеката за омладину,  размотривши  благовремено поднету пријаву и након што је сачињена листу вредновања и рангирања пројеката и на основу члана 17. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно III број 06-654/17 од 5.12.2017. године и III број 06-146/16 од 14.03.2016.године , на састанку одржаном 31.07.2017. године и члана 43. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица 20/14)  дала је следећи :

 

Предлог заменику председника Градске општине Севојно

 

I Након  спроведеног поступку по јавном позиву, благовремено су  приспеле  пријава, које су испуњавала услове предвиђене конкурсом тако да  предлажемо се финансирање  програма:

  1. ,, Карате клуб Uni line – Севојно “ из Севојна     у висини  од:                         35.000,00 динара
  2. ,, Фудбалски клуб Севојно“ из Севојна у висини  од:                                        190.000,00 динара
  3. ,, Спортско удружење Севојно “  из Севојна              у висини  од:                 60.000,00 динара

                                                                                                               ______________________________

                                                                                                                           Укупно:  285.000,00 динара

II    Средства су планирана Изменама и допунама  Одлуке о буџету Градске општине Севојно 2017. годину  I број: 06-400-560/17 од  24.11.2017. године на позицији број 36, конто 481– дотације невладиним организацијама.

III    Пријаве организације цивилног друштва које је аплицирали на јавни позив саставни су део овог предлога.

 

      О б р а з л о ж е њ е

 

 

Градска општина Севојно је 27.11.2017. године објавила III Конкурс за реализацију пројеката за омладину у 2017 години, које ће се реализовати на територији Градскe општине Севојно.

            На конкурс се пријавило 3 удружење, пријаве су благовремене, дате на задатим обрасцима и са траженим прилозима, одлука ће бити објављена на сајту, а Комисија на основу  члану 17. предметног Правилника сачинила овај предлог.

           Сходно напред наведеном  предлажемо заменику председника Градске оштине Севојно да донесе решење о финансирању пројеката за омладину III у 2017. годину у износима наведеним у диспозитиву одлуке.

                                                                                     Председница комисије

                                                                                     
Бојана Оташевић