I

 

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градке општине Севојно утврђени су:

 

  • Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно

( “Службени лист Града Ужица“ број 01/2018 )

 

  • Законом о локалним изборима (“Сл. гласник РС“ број 129/2007, 54/2011)

 

  • Законом о јединственом бирачком списку ( “Сл. гласник РС“ број 104/2009, 99/2011 ).

 

Према чл. 15.став 2. и чл. 58.  Закона о локалним изборима у поступку избора одборника сходно се примењују :

1)   Закон о избору народних посланика  (“Сл. гласник РС“ број 35/2000, 18/2004 и 36/2011)

2)   Упутство за  спровођење избора за народне посланике Народне скупштине расписаних за 24. април 2016. године  ( “Сл. гласник РС“ број 22/2016 ).

II

 

Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно  (“Службени лист Града Ужица“ број 01/2018) објављена, је 16. јануара 2018. године, а ступила на снагу 16.01.2018.године.

Одлуком  из става 1.  су расписани избори за одборнике Скупштине Градске општине Севојно за 04. март 2018. године.
Одлуком из става 1. је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке, 16. јануара 2018. године.
 

III

 

Према прописима из тачке 1. овог Роковника, рокови су следећи:

 

Ред. број Р а д њ а Р о к
1. Јединствени обрасци
1.1 Утврђивање и прописивање јединствених образаца и правила за спровођење изборних радњи и стављање на располагање Учесницима у изборима ( чл. 15. став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. Закона о локалним изборима )  19. јануара 2018. године
2. Органи  за спровођење избора
2.1 Доношење решења о испуњењу или неиспуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника подносиоца изборне листе у проширени састав Изборне комисије ( чл. 14. став 6. Закона о локалним изборима ) Даном проглашења изборне листе
2.2 Достављање решења из тачке 2.1. подносиоцу изборне листе изборима ( чл.14. став 7. Закона о локалним изборима ) 24 часа од доношења решења
2.3 Доношење решења о испуњењу или неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав бирачких одбора  ( чл. 14. став 6. и чл.16. став 3. Закона о локалним изборима ) Даном проглашења изборне листе
2.4 Достављање решења из тачке 2.3. подносиоцу изборне листе изборима ( чл.14. став 7.  и став 16. став 3. Закона о локалним изборима ) 24 часа од доношења решења
2.5 Утврђивање структуре сталног састава бирачких одбора применом система највећег количника а према заступљености одборничких група у последњем сазиву Скупштине ГО Севојно, сразмерно броју одборника у одборничкој групи ( чл.16 став5. Закона о локалним изборима ) 22.фебруар 2018. године до 24 часа
2.6 Достављање структуре сталног сазива бирачких одбора одборничким групама 08. фебруар2018.године до 24 часа
2.7 Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора Изборној комисији ( чл. 18 став 1. Упутства ) До 27. фебруара 2018. године до 24. часа
2.8 Образовање сталног састава бирачких одбора ( чл. 15. став 1. тачка 3. и чл. 16. став 5 Закона о  локалним изборима ) Најкасније до 22. фебруара 2018. године до 24 часа

 

2.9 Достављање решења о образовању сталног састава бирачких одбора одборничким групама и подносиоцима потврђених изборних листи ( чл. 16. став 6. Закона о локалним изборима ) 48 часова од дана доношења
2.10 Достављање предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких одбора ( чл. 14. став 10. и чл. 16. став 3. Закона о локалним изборима  ) 26. фебруар 2018. године до 24 часа
2.11 Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких одбора ( чл. 14. став 9. и чл. 16. став 3. Закона о локалним изборима  и чл. 39. став 2. и 3. Закона о избору народних посланика ) 24 часа од пријема предлога изборне листе, а најкасније до 27. фебрура 2018. године до 24 часа
2.12 Замена члана бирачких одбора ( чл.28. Став 3. и 4. Упутства ) до 03. марта 2018. године до 20 часова
3. Изборна листа
3.1 Подношење изборне листе (чл.19. став 1.Закона о локалним изборима); 16. фебруар 2018.године до  24 часа.
3.2  Доношење закључка о отклањању недостатака који су сметња за проглашење изборне листе (чл.25 став 2.Закона о локалним изборима) 24 часа од подношења изборне листе
3.3 Отклањање недостатака по закључку из тачке 2. (члан 25. став 2. закона о локалним изборима); 48 часова од добијања закључка
3.4 Проглашење изборне листа (чл. 24. став 1.  и члан 25. став 2. Закона о локалним изборима); 24 часа од пријема изборне листе (уколико нема недостатака), односно 24 часа по пријему изборне листе  у којој су отклоњени недостаци који су били сметња за проглашење изборне листе
3.5 Доношење решења којим се одбија проглашење изборне листе због недостатака који су сметња за проглашење, а који нису отклоњени или, или нису отклоњени у предвиђеном року (чл.25, став 3. Закона о локалним изборима) 24 часа по пријему изборне листе односно по истеку предвиђеног рока за отклањање недостатака
3.6 Повлачење изборне листе (чл.21. став 1. Закона о локалним изборима)   до 22. фебруара 2018. године до 24 часа
 

3.7

Утврђивање и објављивање изборне збирне листе у Службеном листу Града Ужица (чл.26. став 3. Закона о локалним изборима ) 22. фебруара 2018. године  до 24 часа
3.8 Право увида у поднете изборне листе ( чл.26. став 4. Закона о локалним изборима ) 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе
4. Бирачка места
4.1 Достављање Изборној комисији предлога Управе ГО Севојно за одређивање бирачких места ( чл.45. став 2. Упутства ) 18. фебруар 2018. године до 24 часа
4.2 Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у Службеном листу Града Ужица  ( чл. 34. став 1. тачка 7.  Закона о избору народних посланика ) 12. фебруар 2018. године
4.3 Уређивање бирачких места од стране Општинске управе ( чл.29. став 2. Закона о локалним изборима ) Најкасније до отварања бирачких места 04. марта 2018. године у 7 часова
5. Бирачки списак
5.1 Излагање делова бирачког списка за подручје Градске општине Севојно ( чл.14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ) Од 16. јануара 2018. године
5.2 Подношење захтева Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Града Ужица за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку, које до закључења бирачког списка доноси Градска управа, ( чл.10. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ) до 16. фебруара 2018. године до 24 часа
5.3 Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он овласти ( чл. 21.Закона о јединственом бирачком списку ) Од проглашења изборне листе до 28. фебруара 2018. године до 24 часа
5.4 Доношење решења од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача ( чл.17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку )  16. фебруар 2018. године
5.5 Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној комисији ГО Севојно ( чл.17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку ) 24 часа од часа његовог доношења
5.6 Објављивање укупног броја бирача у „ Службеном листу Града Ужица“ ( чл.18.  Закона о јединственом бирачком списку ) Одмах по добијању решења о закључењу бирачког списка и укупног броја бирача
5.7 Достављање оверених извода  из бирачког списка Изборној комисији ГО Севојно ( чл.19. став 1. Закона о јединственом бирачком списку )  18. фебруар  2018. године
5.8 Подношење захтева на којима се заснивају уписи и промене у бирачком списку, по закључењу бирачког списка и доношење и достављање решења од стране  Министарства за државну управу и локалну самоуправу о истом  ( чл.20. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ) Од закључења бирачког списка до 28. Фебруара 2018. године до 24 часа
5.9 Пријем у Изборној комисији општине ГО Севојно решења на којима се заснивају промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка ( чл.20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку ) До 28. фебруара 2018. године до 24 часа
5.10 Утврђивање и објављивање у “Службеном листу Града Ужица“ коначног броја бирача ( чл.20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку ) Одмах по истеку рока за пријем решења на којима се заснивају промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка

 

6. Спровођење избора
6.1 Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора  ( чл. 54. став 1.   Закона о избору народних посланика ) Најкасније до 27. фебруара 2018. године
6.2 Предаја изборног материјала бирачким одборима (  чл. 29. став 1.  Закона о локалним изборима ) Најкасније 02. Марта до 24 часа
6.3 “Предизборна тишина“ – забрана изборне пропаганде ( чл. 5. став 3.   Закона о избору народних посланика ) Од  01. марта 2018. године у 24 часа до 04.марта 2018. године у 20 часова
6.4 Отварање бирачких места и гласање ( чл. 56. став 1.   Закона о избору народних посланика ) 04.март 2018. године од 7 до 20 часова
7. Утврђивање и објављивање резултата
7.1 Утврђивање резултата гласања на бирачким местима и достављање изборног материјала Изборној комисији (  чл. 38. став 1.  Закона о локалним изборима ) Најкасније 8 часова по затварању бирачког места  ( 05. март 2018. године  до 4 часа )
7.2 Утврђивање резултата избора у Изборној комисији

(  чл. 39. став 2.  Закона о локалним изборима )

Најкасније 6 часова по достављању Извештаја са бирачких места ( 05. Марта 2018. године до 10 часова )
7.3 Објављивање резултата избора у „Службеном листу Града Ужица“ (  чл. 44.  Закона о локалним изборима )

 

 05. март 2018. године  до 20 часова
7.4 Увид у изборни материјал у просторијама изборне комисије ( чл. 64.  Закона о избору народних посланика )

 

09.март 2018. године до 24 часа
8. Заштита изборног права
8.1 Подношење приговора Изборној  комисији (  чл. 52. став 2. Закона о локалним изборима ) 24 часа од часа када је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст
8.2 Доношење и достављање решења по приговору (  чл. 53. став 1.  Закона о локалним изборима ) 48 часова од пријаве приговора
8.3 Подношење жалбе Управном суду против решења И зборне комисије (  чл. 54. став 1.  Закона о локалним изборима ) 24 часа од достављања решења
8.4 Достављање приговора и жалбе са списима Управном суду  (  чл. 54. став 2.  Закона о локалним изборима ) Најкасније 12 часова од пријема жалбе
8.5 Доношење одлуке по жалби  (  чл. 54. став 4.  Закона о локалним изборима ) 48 часова од пријема жалбе са списима
9. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
9.1 Расподела одборничких мандата по изборним листама  (  чл. 41. став 4.  Закона о локалним изборима ) 24 часа од затварања бирачких места, 05. март 2018. године до 20 часова
9.2 Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе  (  чл. 43.  Закона о локалним изборима ) 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора, 15.март 2018. године до 20 часова
9.3 Издавање уверења о избору одборника  (  чл. 45.  Закона о локалним изборима ) Одмах по додели мандата
10. Извештавање о спроведеним изборима за одборнике
10.1 Достављање министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу  и резултатима избора за одборнике (  чл. 15.  став 1. тачка 11. Закона о локалним изборима ) Непосредно по завршетку избора
10.2 Подношење извештаја Скупштини Градске општине Севојно о спроведеним изборима за одборнике  (  чл. 15. став 1. тачка 10 Закона о локалним изборима ) Одмах по додели мандата

 

 

IV

Овај роковник објавити у „Службеном листу Града Ужица“.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Број: 013-02/2018

Датум: 16.01.2018. године

Севојно

 

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                         Десимир Мићовић, с.р.