Решење о финансирању пројеката у спровођењу Акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ“

На основу Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ” („Службени лист Града Ужица” број 14/23), чл. 80. Статута града Ужица (Сл. лист 4/19) и на основу Предлога Комисије за доделу средстава, Градско веће на седници одржаној 23. 08. 2023. године, доноси

Решење о финансирању пројеката у спровођењу Акције

„Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ“

  1. На основу Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ“, који је дана 17. маја 2023. године објављен на званичном сајту града Ужица, опредељују се средства за реализацију следећих пројеката:

 

Р.бр. ПРОЈЕКТИ Укупан број бодова Предложени износ за финансирање (дин)
Пројекти уређења јавних површина
1. Полигон за безбедност деце у саобраћају, Црвени крст 92 4,000,000
2. Спортски терен „Сењак Н” 90 4,000,000
3. Амфитеатар „Круг” Севојно 90 4,000,000
4. Игралиште у Балканској улици, Царина 90 4,000,000
5. Реконструкција игралишта у Крвавцима 84 3,000,000
6. „Из фотеље на тобогане” Б. Земља 84 2,800,000
7. Изградња дечијег игралишта, Турица 82 2,000,000
8. Уређење спортског игралишта у Волујцу 75 1,100,000
9. Уређење излетишта „Јованова вода”, Јелова Гора 75 1,000,000
10. Уређење парка „Паун Петронијевић”, Рибашевина 75 1,000,000
11. Уређење спортског терена у Злакуси 75 1,000,000
Укупно пројекти уређења јавних површина: 27,900,000
Пројекти – осетљиве групе
1. Интерактивни панел за информисање са приступачним дизајном 95 2,500,000
2. Изградња рампе за особе са инвалидитетом „Прва основна школа Краља Петра II” 90 2,600,000
Укупно пројекти – осетљиве групе: 5,100,000
УКУПНО ПРОЈЕКТИ: 33,000,000

 

  1. Опредељена средства из тачке 1. овог решења су износи са ПДВ-ом којима ће се финансирати реализација усвојених предлога грађана, односно финансираће се стварни трошкови који могу бити и мањи од опредељених средстава, након спровођења потребних процедура.

 

  1. Подносиоци предлога пројеката дужни су да обезбеде и реализују своје учешће у складу са јавним позивом и према висини средстава из тачке 1. овог решења.

 

    1. За извођење радова и услуга, као и набавку опреме, који се финансирају из Буџета Града Ужица и средстава обезбеђених од стране Програма „Општински економски развој у Источној Србији, фаза III – Одговорне локалне финансије и учешће грађана”, који финансира швајцарска влада, а спроводи HELVETAS SWISS INETRCOOPERATION SRB, надлежне службе ће спровести поступке у складу са законом.

 

  1. Ово решење се објављује на званичном сајту Града.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

III број 06-67/23-1

23.08.2023.

У ж и ц е

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Др Јелена Раковић Радивојевић

 Образложење

Одлуком о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ” регулисани су услови, начин и поступак укључивања грађана у опредељивању средстава предвиђених Одлуком о буџету града Ужица за спровођење ове Акције. Одлуком о буџету града Ужица за 2023. годину опредељена су средства за ову намену у висини од 33.000.000,00 динара и то: 20.000.000,00 динара обезбеђено је кроз наплату пореза на имовину,  а средства у износу од 13.000.000,00 динара обезбеђена су као подршка Програма „Општински економски развој у Источној Србији, фаза III – Одговорне локалне финансије и учешће грађана”, који финансира швајцарска влада, а спроводи HELVETAS SWISS INETRCOOPERATION SRB.

У складу са чланом 11. Одлуке, Градоначелница је расписала Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ“ који је објављен на званичном сајту града Ужица дана 17. маја 2023. године. Комисија за доделу средстава је спровела прописани поступак, као и додатне провере које су се показале као неопходне да би се објективно определила потребна средства за реализацију предлога пројеката од стране грађана, предлагача иницијатива за уређење јавних површина и пројеката намењених припадницима осетљивих група, а да би се финансирао пројекат у целини или његов део који је, у сваком конкретном случају, могуће реализовати. После разматрања поднетих пријава, односно провере испуњености административних критеријума, вредновања квалитета пројеката у складу са техничким критеријумима објављеним у јавном позиву и расположивог буџета за ове намене, Комисија је сачинила Предлог финансирања пројеката у спровођењу акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ”,  и предлаже да се определе средства за реализацију пројеката, који су испунили услове, у складу са пројектним идејама, реалним трошковима и могућностима њихове реализације.