Председник Градске општине Севојно, на основу члана 42. тачка 3. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица,  број 20/14), Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2016. годину (Службени лист града Ужица, број 36/15) и Предлога комисије за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2016. години, број III 356/2016 од 15.06.2016.године,  доноси

 

РЕШЕЊЕ

о финансирању  пројеката за омладину у 2016. Години

 

 I  У 2016. години из буџета Градске општине Севојно, са позиције 35 – Дотације невладиним организацијама, финансираће се реализација следећих пројеката за омладину:

 

Р.б. Назив удружења, институције Назив пројекта или друге организације Износ у динарима
1. Етно удружење „Завичај“ „8. Међународни еко камп 2016“ 90.000,00
2. Ужички центар за права детета „Млади у превенцији насиља и дискриминације“ 110.000,00
Укупно:                      200.000,00

 

 

II  Предлог комисије за финансирање пројеката за омладину у 2016. години, број број III 356/2016 од 15.06.2016.године, саставни је део овог Решења.

 

III На основу овог решења са сваком од организација чији ће се пројекти реализовати у 2016. години и финасирати средствима  буџета Градске општине Севојно, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин суфинансирања.

 

IV  За  извршење овог решења надлежна је управа Градске општине Севојно и Градска управа за послове  финансија,  рачуноводства и привреду.

 

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Председник

II број 366/16, 17.06.2016.године

Председник Градске општине Севојно

Бране Синџиревић