I  У 2017. години из буџета Градске општине Севојно, са позиције 36 – Дотације невладиним организацијама, финансираће се реализација следећих пројеката за омладину:

 

Р.б. Назив удружења, институције Назив пројекта или друге организације Износ у динарима
1. Спортско удружење „Севојно“ „Терен за младе и кошаркашки турнир у Севојну“ 120.000,00
2. Фудбалски клуб  „Севојно“ „Развој омладинског спорта“ 180.000,00
Укупно:  300.000,00

 

 

II  Предлог комисије за финансирање пројеката за омладину у 2017. години, број број III 424/2017 од 31.07.2017.године, саставни је део овог Решења.

 

III На основу овог решења са сваком од организација чији ће се пројекти реализовати у 2017. години и финасирати средствима  буџета Градске општине Севојно, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин суфинансирања.

 

IV  За  извршење овог решења надлежна је управа Градске општине Севојно и Градска управа за финансије.

Град  Ужице
Градска општина Севојно
Председник
II број 441/17, 07.08.2017.године

 

                                                                                                         Председник градскe општине Севојно
Бране Синџиревић