На основу члана 14. става 1. и 6. и члана 26. став 3. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије “ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) Изборна комисија Градске општине Севојно на седници одржаној дана 18.01.2018. године са почетком у  11,00 часова,  донела је :

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА

ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 И БИРАЧКИХ ОДБОРА  

 

 

  1. УТВРЂУЈЕ СЕ да изборна листа Коалиције ,, Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије, Партија уједињених пензионера Србије, Српска народна партија“ , подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, под називом „ Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“ , испуњава услове за одређивање опуномоћених представника у проширени састав Изборне комисије Градске општине Севојно и бирачких одбора.

 

  1. Позива се подносилац Изборне листе да одреди свог опуномоћеног представника у проширени састав Изборне комисију комисије Градске општине Севојно и бирачких одбора.

 

Образложење

 

Изборна комисија Градске општине Севојно, на седници одржаној 18.01.2018. године, донела је решење о проглашењу Изборне листе „ Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“ број 013-10/ 2918, за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно, коју је предложила Коалиција Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије, Партија уједињених пензионера Србије, Српска народна партија. Сагласно члану 14. ст. 6. и 7.  Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), Изборна комисија Градске општине Севојно је даном проглашења наведене изборне листе утврдила да њен подносилац испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав Изборне комисије Градске општине Севојно и бирачких одбора, па је сходно томе донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења подносилац изборне листе може да поднесе приговор Изборној комисији Градске општине Севојно у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Број: 013-13/2018

     Датум: 18.01.2018. године

     Севојно

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                         Десимир Мићовић с.р