На основу члана 25. става 2. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије “ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) Изборна комисија Градске општине Севојно на седници одржаној дана: 16.02.2018. године са почетком у  17,45 часова,  донела је :

ЗАКЉУЧАК

 

НАЛАЖЕ СЕ  ,,Српском покрету Двери“, подносиоцу изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, под називом „Српски покрет Двери“, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатке изборне листе, и то тако што ће Изборној комисији Градске општине Севојно доставити најмање 4 недостајућих правно ваљаних оверених изјава бирача који подржавају изборну листу, са списком тих бирача у писменој и електронској форми.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 16.02.2018. године у 17,30 часова ,,Српски покрет Двери“, поднео је    Изборној комисији Градске општине Севојно листу са 6 кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно на  изборима расписаним за 04.03.2018. године.

Увидом у поднети материјал, утврђено је да је уз изборну листу, осим остале законом прописане документације, достављен и Списак од 216 бирача који подржавају предметну изборну листу. Провером кроз јединствени бирачки списак утврђено је да је: 11 лица подржало другу изборну листу, 2 лица која имају пребивалиште на територији друге јединице локалне самуправе, 4 лица која се не налазе у јединственом бирачком списку, 2 лица која су подржала два или више пута изборну листу и 1 лице које има невалидан јединствени матични број.

Имајући у виду напред наведено чињенично стање Изборна комисија Градске општине Севојно утврдила је изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, под називом  ,,Српски покрет Двери“  подржало  196 бирача својим правно ваљаним овереним  изјавама, односно да недостаје још најмање 4 правно ваљаних оверених изјава бирача.

У складу са чланом 18. став 2 Закона о локалним изборима у јединицама локалне самоуправе које имају мање од 20.000 бирача, изборна листа је утврђена када је својим потписом подржи најмање 200 бирача, утврђено је да недостаје још најмање 4 правно ваљаних оверених изјава бирача, што значи да изборна листа садржи недостатак који је сметња за њено проглашење.

У складу са наведеним, а на основу 25. става 2. Закона о локалним изборима, неопходно је да се подносиоцу изборне листе наложи отклањање утврђеног недостатка, како је одлучено у диспозитиву овог закључка.

Република Србија

Град Ужице

Изборна комисија Градске општине Севојно

Број: 013- 38/18       

Дана: 16.02.2018. године    

Севојно         

                                                                                                       Заменик председника

 изборне комисије:

Зоран Ђоковић