ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/ СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОГРАМА ЗА ОМЛАДИНУ У 2019. ГОДИНИ

 

Градска општина Севојно, града Ужица ће средствима из Буџета Градске општине Севојно за 2019.године финансирати/суфинансирати рализацију програма за омладину, који су од јавног интереса за локалну заједницу.

Програми морају бити из приоритетних области: обезбеђивање квалитетних едукативних, културних, спортских  и забавних садржаја за младе и то:

 • Свеобухватни програми за младе
 • Програми намењени појединим категоријама младих (програми подршке талентима, младима са инвалидитетом…)
 • Програми за унапређење услова за безбедан живот младих (према стратешком циљу ЛАП-а за младе Градске општине Севојно, који подразумева превенцију вршњачког насиља и дискриминације)
 • Очување и унапређивање здравља младих, развијање здравих стилова живота ( према стратешком циљу ЛАП-а за младе Градске општине Севојно који подразумева развијање свести о здравим стиловима живота и подршка правилном психофизичком развоју младих)

 

 1. УСЛОВИ

На конкурсу може да учествује организација цивилног друштва:

 • која је регистрована у складу са Законом о удружењима
 • која има седиште на територији Градске општине Севојно
 • која програм реализује на територији Градске општине Севојно
 • која је поднела извештај о реализацији програма и оправдала утрошак средстава која су им додељена у прошлогодишњем конкурсу
 • чије деловање није политичке природе

ЦИЉНА ГРУПА

Циљна група су млади старости од 15 до 30 година.

 1. СРЕДСТВА

Средства за реализацију  пројеката за омладину планирана су Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2019. годину,  у износу  од 500.000,00 динара, на позицији 39 – Дотације невладиним организацијама – имплементација ЛАП-а за младе Градске општине Севојно 2017-2021 и омладински програми.

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР :

Избор програма који ће се финансирати буџетским средствима врши се применом следећих општих критеријума:

 • референце програма- област у којој се реализије програм, дужина трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;
 • циљеви који се постижу- обим задовољења јавног интереса, степен унапређења стања у приоритетној области из става 1. у којој се програм спроводи;
 • суфинасирање програма из других извора- сопствених прихода, фондова Европске уније, поклона, донација и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма
 • законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма за која су додељена средства из буџета Градске општине Севојно
 1. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Пројекат се мора реализовати до 31.12.2019. године, а средства одобрена конкурсом морају бити оправдана најкасније до 31.12.2019 .

 1. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Конкурсна документација може се преузети на званичној интернет презентацији Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs или у просторијама Градске општине Севојно – Севојно, Миливоја Марића 40.

Конкурсну документацију чине обрасци :

 • Пријава на конкурс
 • Предлог програма
 • Буџет програма

Уз конкурсну документацију прилаже се:

 

 • Уверење ( потврда, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре
 • Фотокопија извода из статута удружења из кога се види да се циљеви удружења остварују у областиу којој се програм реализује (омладина).

Комплетну тражену документацију предати  у три штампана примерка, посредно путем поште, или непосредно предајом преко писарнице Градске општине Севојно до 03.04.2019. године у затвореној коверти са назанком ,, Јавни конкурс 2019. финасирање / суфинансирање програма за омладину “

Неблаговремене пријаве неће бити  разматране.

 1. ИЗБОР ПРОЈЕКТА

Коначну одлуку о избору пројеката који ће бити финансирани/ из буџета Градске општине Севојно  у 2019. години донеће председник Градске општине Севојно, на предлог Комисије за доделу средстава за финасирање /суфинансирање програма за омладину у 2019.години.

 1. ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон: 0313150107

Контакт особа: Борко Вујовић, већник Градске општине Севојно

e-mail : gosevojno@uzice.rs

Материјал за преузимање