ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА МЛАДЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 2017-2021 ГОДИНА

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОМЛАДИНУ

У 2017. ГОДИНИ

  1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ

      Обезбеђивање квалитетних едукативних, културних и забавних садржаја за младе:

–   свеобухватни програми за младе;

  • програми намењени појединим категоријама младих (програми подршке талентима, младима са инвалидитетом, социјално угроженим и др.)
  1. УСЛОВИ

Право на конкурс имају установе, друге организације и удружења која реализују пројекте из приоритетних области из тачке 1. са седиштем на територији Градске општине Севојно. Одобрени пројекти/програми  реализоваће се на територији Градске општине Севојно.

Пројекат се подноси на обрасцу пријаве као документ у “WОРД“ програму;

Уз пројекат морају бити достављени следећи докази:

             – Одлука органа управљања водеће организације о учешћу на конкурсу;

              –  Акт о регистрацији водеће организације.

  1. ЦИЉНА ГРУПА

Циљна група су млади старости од 15 до 30 година.

  1. СРЕДСТВА

Средства за реализацију  пројеката за омладину планирана су Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2017. годину,  у износу  од 300.000,00 динара, на позицији 36- Дотације невладиним организацијама .

  1. ВРЕМЕ И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Пројекат се мора реализовати током 2017. године на територији Градске општине Севојно.

  1. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Образац пријаве може се преузети ОВДЕ  или у просторијама Градске општине Севојно  -Миливоја Марића  40;

Пријаве се подносе  закључно са 26.07.2017 .године у три  примерка и то у електронској форми на mail: gosevojno@uzice.rs или на адресу Градске општине Севојно: Миливоја Марића 40.

На коверти мора бити назнака “Пројекат за омладину“;

Уколико је пројекат непотпун у формалном смислу, подносилац ће бити позван да у року од три дана допуни пројекат, а уколико то не учини пројекат се неће даље разматрати;

Неблаговремени пројекти неће се разматрати.

  1. ИЗБОР ПРОЈЕКТА

Одлуку о избору пројеката који ће бити финансирани из буџета Градске општине Севојно  у 2017. години донеће председник Градске општине Севојно, на предлог Комисије за избор пројеката.

  1. ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 0605314312;

Контакт особа : Бојана Оташевић, већница Градске општине Севојно задужена за омладину;

Е-МАИЛ: gosevojno@uzice.rs, kzm.sevojno@gmail.com.