ГРАДСКО ВЕЋЕ

III   Број:   55-362/22

Датум:      9.9.2022.год.

 

На основу члана  111. Закона о социјалној заштити  (Службени гласник РС, број 24/11), члана 80. Статутa града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19),  члана 54. Одлуке о социјалној заштити града Ужица (Службени лист града Ужица, број 7/15, 47/19, 61/21), Одлуке о Буџету града Ужица за 2022. годину (Службени лист Града Ужица, број 57/21), Правилника o спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица у 2022. години (Службени лист Града Ужица, број 13/22)  и Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ужица за 2022. годину (Службени лист Града Ужица, броj 3/22),  Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана 9. 9. 2022. године, доноси

 

ПРАВИЛНИК

о додели  ложних уређаја социјално угроженим домаћинствима

на територији града Ужица

 

Опште одредбе

Члан 1.

Овим  Правилником регулишу се начин  набавке и  услови  (корисници, начин њиховог избора, критеријуми за избор)  за  доделу – донацију  ложних уређаја социјално угроженим домаћинствима на територији града Ужица ( у даљем тексту Град).

Члан 2.

Додела  ложних уређаја социјално угроженим домаћинствима на територији града Ужица врши се у оквиру реализације пројекта смањења загађења ваздуха  из индивидуалних извора, чију реализацију  финансира Град.

Циљ пројекта  остварује се набавком  ложних уређаја – шпорета на чврсто гориво са ознаком еко-дизајна, а крајњи корисници су социјално угрожена домаћинства на територији Града Ужица.

Члан 3.

За реализацију пројекта смањења загађења из индивидуалних извора у градском буџету опредељена су средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

Максимални износ по уређају утврђен је у износу до 100.000,00 са ПДВ (овим износом  обухваћени су и чункови и превоз до корисника).

Изабрана домаћинства добијају  ложни уређај  бесплатно.

Члан 4.

Критеријуми енергетске ефикасности које морају бити задовољени, биће утврђени у условима јавне набавке за привредне субјекте који се баве продајом шпорета на чврсто гориво са ознаком еко-дизајна.

Именовање и надлежности комисије

Члан 5.

Градоначелница  Града Ужица доноси  Решење о образовању комисије за избор корисника шпорета на чврсто гориво које обезбеђује Град Ужице (у даљем тексту Комисија).

Решењем о образовању Комисије утврђују се:  број чланова, основни подаци о члановима Комисије (име и презиме, назив радног места), основни задаци  и друга питања од значаја за рад Комисије.

Један од чланова Комисије обавезно мора бити запослени на пословима јавних набавки.

На предлог Комисије коначну одлуку о додели шпорета на чврсто гориво Доноси градско веће.

Поступак доделе средстава

Члан 6.

На захтев Комисије предлог социјално угрожених домаћинстава којима ће бити додељени  шпорети на дрва, у писаној форми, доставља  Центар за социјални рад “Ужице“ из Ужица и Заједница удружења особа са инвалидитетом града Ужица.

Обавеза је Комисије да обави теренски обилазак домаћинстава предложених за доделу шпорета на дрва, утврди која домаћинства  испуњавају критеријуме за доделу, сачини листу изабраних домаћинстава,  распише  и спроведе јавну набавку шпорета на дрва са ознаком еко-дизајна, у складу са законом који регулише јавне набавке  и организује  расподелу уређаја.

Критеријуми за избор домаћинстава

Члан 7.

За доделу шпорета на дрва са ознаком еко-дизајна, могу бити предложена домаћинства са територије Града, уколико испуњавају следеће услове:

  1. Да су на евиденцији Центра за социјални рад „Ужице“ у Ужицу у 2022. години као корисници

права/ услуга социјалне заштите,

  • односно да члан/чланови домаћинства имају пријављено пребивалиште на територији Града

и истовремено су  учлањени у неко од удружења особа са инвалидитетом који имају седиште на територији града;

  1. Да укупан месечни приход домаћинства не прелазе износ минималне зараде у Републици

Србији објављене за месец који претходи месецу доношења овог Правилника.

Члан 8.

Предност при додели имају:

  1. Породична домаћинства која су остварила право на новчану социјалну помоћ;
  2. Породична домаћинства са децом која имају сметње у развоју;
  3. Домаћинства родитеља који самостално врше родитељско право;
  4. Вишечлана домаћинства;
  5. Старачка самачка домаћинства;
  6. Домаћинство са особом/особама са инвалидитетом.

Прелазне и завршне одредбе

Члан  9.

Отуђење уређаја за ложење – шпорета на дрва са ознаком еко-дизајна, забрањено је у року од 5 (пет) година од дана доделе уређаја.

Домаћинство које прекрши забрану из става 1 овог члана, биће санкционисано кроз немогућност коришћења других мера енергетске ефикасности које финансира град.

Члан 10.

Домаћинства која  без накнаде добију уређај за ложење имају обавезу да свој претходно коришћени  шпорет  дају на рециклажу овлашћеном оператеру.

Члан 11.

О забрани и обавези из члана 9. и 10. овог Правилника,  домаћинства пре одлуке о додели уређаја обавештава Комисија и представник домаћинства потписује изјаву да на њих пристаје.

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном листу Града Ужица

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градоначелница

    др Јелена Раковић Радивојевић

Преузмите документа

Правилник о додели ложних уређаја социјално угроженим домаћинствима на територији града Ужица