Веће Градске општине Севојно је извршни орган градске општине Севојно.

Веће Градске општине чине председник градске општине, заменик председника градске општине и седам (7) чланова које бира скупштина градске општина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине градске општине.

Председник Градске општине је председник Већа градске општине.

Заменик председника Градске општине је члан већа градске општине по функцији.

Кандидате за чланове већа градске општине предлаже кандидат за председника градске општине.

Када одлучује о избору председника и заменика председника градске општине скупштина градске општине истовремено одлучује и о избору чланова већа градске општине.

Чланови већа градске општине које бира скупштина градске општине не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једну или више области из надлежности градске општине.

Надлежности Већа Градске општине Севојно:

  1. Предлаже Статут Градске општине Севојно, Одлуку о буџету, Одлуку о организацији Управе Градске општине и друге одлуке и акте које доноси Скупштина Градске општине;
  2. Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Градске општине Севојно;
  3. Врши надзор над радом управе Градске општине, поништава или укида њене акте који нису у сагласности са законом, овим Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина Градске општине;
  4. Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана;
  5. Поставља и разрешава начелника Управе Градске општине;
  6. Даје сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске општине Севојно;
  7. Доноси Пословник о свом раду;
  8. Редовно извештава Скупштину, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине;
  9. Врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Градске општине Севојно.