РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 111-26/21
30.09.2021. године
УЖИЦЕ

           

На основу чл. 56. ст. 1 и чл. 66. ст. 7. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016,-др. закон и 47/2018), чл. 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл. 12. ст. 2.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/2016) и  чл. 80. Статута града Ужица („Сл. лист града Ужица“, број 4/19),  Градско веће града Ужица оглашава

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

           

 I Орган у коме  се  положј  попуњава:

 Градска управа за урбанизам, изграду и имовинско правне послове града Ужица

 II  Положај  који се попуњава :

 Начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

 Трајање рада на положају: 5 година

Подаци о радном месту: Начелник руководи Градском управом за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове,  представља Градску управу, организује и усмерава рад Градске управе и одговара за њен рад, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу унутрашњих организациониих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара се о обезбеђењу услова рада, предлаже Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у градској управи, у складу са законом и Статутом града Ужица, доноси друге опште и појединачне акте којима се уређују права и дужности запослених у Градској управи (из области радних односа, плата и другим накнадама запослених, оцењивању резултата рада запослених и др),  доноси и друга акта у складу са законом и другим прописима, решава о правима и обавезама из радноправних односа запослених у Градско управи за урбанзам, изградњу и имовинско правне послове у првом степену у складу са законом, распоређује руководиоце одељења, шефове одсека и остале запослене у Градској управи, подноси извештај о раду Градске управе Градском већу, решава сукоб надлежности између организационих јединица Градске управе, решава о изузећу службеног лица у Градској управи, утврђује распоред радног времена запослених лица у Градско управи уз сагласност Градског већа, врши и друге послове у складу са законом, Статутом града Ужица, као и другим општим актима Скупштине града, Градског већа и градоначелника.

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинских, архитектонских или  правних наука на основним  академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет  године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се : стручна оспособљеност за рад на положају- познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,   Закона о општем управном поступку, Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката- усмена провера, организационе способности, вештина руковођења и вештина комуникације-усмена провера, разговором и увидом у податке из пријаве.

III Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Градско веће града Ужица,  Конкурсна  комисија,  31000 Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52,   са назнаком » За јавни  конкурс за попуњавање положаја начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове».

 V Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана,  од дана оглашавања  обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Општи услови за рад за рад на положају: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,  адресу становања, број телефона, по могућности e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима знања .

IX Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту ( кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подноси доказ о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

–  доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

– изјава у којој се кандидат  опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то  учинити орган ;

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Овај конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ужица www.uzice.rs,  огласној табли,  а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, може се преузети на интернет презентацији Града Ужица www.uzice.rs,  или  у Услужном центру Градских управа  града Ужица, канцеларија бр.12.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВЕЋА

                                                                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                               ЈеленаРаковић Радивојевић

 

Документа за преузимање

Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја