На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, начину рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за породице избеглица на територији града Ужица, Комисија за доделу средстава за економско оснаживање и  осамостаљивање избеглих лица  (у даљем тексту: Комисија),  објављује:

Јавни позив

за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за породице избеглица на територији града Ужица

I  Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и град Ужице, обезбедили су средства намењенa за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за породице избеглица на територији града Ужица.

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности, у максималном износу до 200.000,00 РСД , по породичном домаћинству Корисника.

II     Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да имају избеглички статус и то:

– да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије

– да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. да имају боравиште/пребивалиште на територији Града, у моменту објављивања јавног позива;
 2. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 3. да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај јавни позив);
 4. уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исту наменски користили;
 5. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 6. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 7. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
 • За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
 • За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

За  друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

III   Потребна документација

Уз пријаву је потребно доставити следеће документе којима се доказује испуњење наведених услова:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране)/ Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);
 3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
 4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство – за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 5. Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 6. Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;

– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;

– Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 – 26 година – доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју

– Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

 1. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 2. За једнородитељску породицу прилаже се:

– потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 1. Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 2. Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
 3. Доказ да има регистровану делатност;
 4. Доказ да покреће активност:
 • да је регистровао и покреће нову активност,

(2)    изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће)

Поред доказа наведених у ставу 1.овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

IV   Мерила за избор корисника

          Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

 • Да активност за коју је Помоћ тражена доприноси побољшању

услова живота породичног домаћинства Корисника                                            – 10 бодова

 • Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова

или обуку Националне службе за запошљавање                                                    – 10 бодова

3)  Да има претходно искуство у обављању активности                                             – 10 бодова

4)  Да поседује знање и вештине за обављање активности                                         – 10 бодова

5)  Да има регистровану делатност                                                                                – 20 бодова

6)  Да покреће активност – Помоћ користи први пут                                                  – 20 бодова

Да је корисник Помоћи – други пут                                                                         – 10 бодова

Да је корисник Помоћи – трећи пут                                                                         –   5 бодова

7)  Једнородитељско домаћинство/породица са дететом/децом до 18

година и /или студентом до 26 година                                                                    – 10 бодова

8)  Жена носилац домаћинства                                                                                     – 10 бодова

V    Поступак за утврђивање предлога листе Корисника

Комисија ће у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву размотрити поднете пријаве, извршити потребне провере, по потреби затражити додатну документацију и извршити бодовање.

За пријаве које испуњавају услове врши се провера  навода из пријаве на терену .

У складу са бројем бодова Комисија ће утврдити предлог листе Корисника за доделу помоћи и објавити је на огласним таблама Града Ужица и МЗ „Липа“.

VI    Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава траје од 05.августа 2019.године до 16. септембра 2019. године.

Пријава се подноси у писарници Града Ужица, канцеларија број 12,  приземље зграде.

Приложена докумeнта се подносе у фотокопији. Приложени документи, као што су изводи из матичних књига и медицинска документација не смеју бити старији од 6 (шест) месеци.

Уколико Kомисија то затражи оригинал документа се  доставља на увид.

II Број  88-3/19-05

Датум  05.08.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Видоје Дрндаревић