На основу Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, бр.20/14), Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2019. годину (“Службени лист Града Ужица“ бр. 50/18) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени листа Града Ужица“ број 45/18), Председник Градске општине Севојно расписује

                 Јавни позив за подношење пријава за посебне програме у области спорта на територији Градске општине Севојно за 2019. годину

Основне информације

            Посебни програми морају бити од  општег интереса у области спорта, утврђени Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у граду Ужицу – градској општини Севојно и на основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту (“Службени гласник Републике Србије“, број: 10/16):

 • обезбеђење услова и организовања спортских такмичења за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима
 • спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, недолично понашање,

намештање спортских резултата и др.)

 • унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста,посебно младих,укључујући и антидопинг образовање
 • рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у друштвеној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката јединица локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

Висина средстава која су на располагању за предмет јавног позива;

 

Средства за суфинансирање посебних програма у области спорта планираних Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2019. годину, обезбеђена су на позицији:38, у износу од 500.000,00 динара.

Крајњи рок за употребу одобрених средстава

 

Крајњи рок за употребу одобрених средстава утврдиће се уговором о реализовању програма у складу са временским планом употребе средстава, и исти се не може одредити после 31.12.2019. године.

 

Критеријуми које организација-подносилац програма треба да испуни;

 

Предлоге посебних програма могу поднети самостално спортске организације које испуњавају следеће услове:

1.да буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом

2.да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено

3.да има седиште на територији Градске општине Севојно

4.да је директно одговоран за реализацију програма

5.да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана

6.да је са успехом реализовао претходно одобрене програме

 1. 7. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту
 2. да располаже капацитетима за реализацију програма
 3. да буде члан Спортског савеза Ужица.

Пријаве програма се неће разматрати уколико је подносилац:

 1. 1. у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

     3.у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоци програма који поднесу посебни програм у којем су обухваћене и активности од значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта за које се подносе годишњи програми, не могу за исте активности да поднесу и посебан програм по јавном позиву

Критеријуми у погледу одабира и финансирања програма;

 

Организација може да конкурише са више спортских програма, а средства из буџета Градске општине Севојно се додељују за суфинансирање само једног програма.

Предлог програма мора да задовољава следеће критеријуме:

      1) да доприноси остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју општине, утврђеног Законом

      2)да је у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу

3)да је од од интереса за Градску општину Севојно

      4)да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза

      5)да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма

      6)да се реализује на територији Градске општине Севојно

      7)да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија

      8)да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора;

9)да је предвиђено фазно (у ратама) финансирање програма.

Предлог програма и документација која се уз предлог подноси;

 

Предлози посебних програма подносе се посебно за сваку област општег интереса.

Предлог програма садржи детаљне податке о:

 1. носиоцу програма;
 2. области општег интереса у којој се остварује програм;
 3. учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 4. циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 5. врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 6. како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);
 7. буџету програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
 8. временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 9. начину праћења рализације програма и евалуације резултата;
 10. претходном и будућем финансирању организације и програма.

Уз предлог програма доставља се документација којом се доказује испуњеност напред наведених критеријума које организација – подносилац програма треба да испуни у складу са Контролним листом прилога уз предлог програма ( део 3 табеле 3 ) и изјава да учесници у реализацији програма нису у сукобу интереса у складу са чланом 33. Закона о спорту.

Предлог посебног програма подноси се на Обрасцима који се могу преузети са линка испод или у канцеларији Градске општине Севојно.

Рок и начин подношења пријаве

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страни градске општине Севојно  а рок за подношење предлога програма је закључно са 15.05.2019. године; у електронској форми на mail : gosevojno@uzice.rs или у три  примерка  на адресу Градске општине Севојно: Миливоја Марића 40.

На коверти мора бити назнака Посебни спортски програми – конкурс I

Уколико је пројекат непотпун у формалном смислу, подносилац ће бити позван да у року од три дана допуни пројекат, а уколико то не учини пројекат се неће даље разматрати;

Неблаговремени пројекти неће се разматрати.

Начин одобравања програма и доделе средстава

 

Поступак избора посебних програма који се реализују у 2019. години спроводи Комисија за оцену програма у области спорта у складу са Решењем о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Севојно и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени листа Града Ужица“ број 45/18).

Комисија може да тражи додатна објашњења од подносиоца пријаве и да позове на разговор овлашћене представнике подносиоца пријаве, као и додатну документацију на увид, а која нијe предвиђена овим позивом.

Са подносиоцем одобреног програма Градска општина Севојно закључује уговор у складу са Законом о спорту. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од три дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

 Избор пројеката 

Одлуку о избору пројеката који ће бити финансирани из буџета Градске општине Севојно  у 2019. години донеће Веће Градске општине Севојно, на предлог Комисије за избор пројеката.

Додатана обавештења

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 031-530-094.

Контакт особа : Милија Кулашевић, члан већа Градске општине Севојно задужен за спорт

Е-МАИЛ: gosevojno@uzice.rs

У Севојну, 30.04.2019.године

       Председник Градске општине Севојно Иван Марић