На основу Одлуке  градоначелнице  града Ужица  о расписивању Јавног позива за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије број II 352-1454/21 од 02.06.2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист града Ужица“ број 51/21), град Ужице

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији град Ужица за 2022. годину

 1. ПРЕДМЕТ

Предмет финансирања обухвата следеће:

 • набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места (погледати пример рачуна где је обележена одобрена снага мерног места – Прилог 6 ), снаге до и једнако6 kW
 • набавку инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
 • уградњу соларних панела, инвертера пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
 • израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних панела, инверетара и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 • власника стамбених објеката који су у претходне две године после потписивања Уговора о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве власник (према решењу за порез) породичне куће и власник бројила пријављен на адреси за коју се подноси пријава за конкурс.
 • да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
  • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
  • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
  • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
  • решење о озакоњењу,
  • измирене доспеле обавезе по основу пореза на имовину,
 • да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потпрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 ;
 • не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности,
 • и други услови у складу са јавним позивом за грађане (домаћинства).

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује, представља мањи износ од:

(1)  50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално  420.000 динара са ПДВ-ом, и;

(2) износа  који се добија множењем снаге панела у kW из достављене профактуре, са  износом од 70.000,00 динара са ПДВ-ом.

За соларне панеле капацитета преко 6  kW разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће домаћинства.

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

У неприхватљиве трошкове спадају:

 • рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности;
 • трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита
 • набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
 • други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава мора да садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање енергетске ефикасности са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише;
 • попуњен образац (Прилог 3) овог правилника, који се односи на стање грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева;
 • извод из листа непокретности, не стaрији од две године (фотокопију);
 • један од доказа за стамбени објекат из Јавног позива за крајње кориснике;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за последњи месец, ради доказа о постојању прикључка на дистрибутивни систем;
 • предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника коју је објавио Град Ужице (Прилог 2);
 • Фотокопија Ужичке породичне картице (за кориснике картице);
 • потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања;
 • Уколико у породичној кући постоји више од једног бројила онда је потребна сагласност свих лица који су власници осталих бројила,
 • и друга документа у складу са Јавним позивом.

 Документација коју обезбеђује Град:

 • Град ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности за решење о утврђивању пореза на имовину;
 • Потврду о редовном измиривању обавеза по основу пореза на имовину Града Ужица

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници града Ужица, или на портирници градске управе и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива,
 • Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа
 • Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу.
 • Прилог 3 – Kритеријуми за избор пројеката.
 • Прилог 4 – Општу услови за прикључење фотонапонских модула на унутрашње инсталације постојећег објекта купца за :

Индивидуална домаћинства са директним мерењем;

Издати од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 03.12.2021. године.

 • Прилог 5 – Брошура Министарства рударства и енергетике „Корак по корак – Како да постану купци – произвођачи електричне енергије“.
 • Прилог 6 – пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом
 • Прилог 7 – модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем
 • Прилог 8 – изјава грађанина

VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 25 од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли града Ужица,

Конкурс је отворен закључно са даном 30.06.2022.године.

Попуњен и потписан пријавни образац и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ

Пријава се предаје лично у писарници Градске управе за урбанизам, канцеларија бр. 9 или препоручено поштом на адресу:

Град Ужице

Градска Управа за Урбанизам, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Димитрија Туцовића 52

 За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 031/592- 400 и електронску адресу: Е-mail: ekologija@uzice.rs

Консултације, за време трајања конкурса, обављаће се четвртком и петком у  згради Градског развојног центра (Петра Ћеловића бб) у периоду од 10-11 часова.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање.

Документа за пријаву се могу преузети са званичне интернет странице Града Ужица, на портирници градске управе и Градској општини Севојно.

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Избор објеката ће се вршити у складу са овим Јавним позивом и Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела  за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 3.

X ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Оцењивање и рангирање пројеката грађана, врши се у складу са Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и применом критеријума из одељка IX  Јавног позива

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка VI. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

Комисија надлежна за преглед пријава и реализацију пројеката града Ужица (у даљем тексту: Комисија)  разматра пријаве у складу са условима из одељка I  Јавног позива, утврђује прелиминарну ранг листу крајњих корисника на основу бодовања према критеријума за избор пројеката из одељка IX Јавног позива.

У току поступка оцене и избора пројеката Комисија може да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације..

Листу из става 4. овог одељка Комисија објављује на огласној табли града Ужица и званичној интернет страници града.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 4. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе.

На листу из става 4. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 4. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу листе из става 9. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката, стања места где ће се поставити соларни панели, са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 10. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега врши теренски обилазак првог следећег на листи за којег нису обезбеђена средства на основу прелиминарне листе.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева, комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија.

На основу записника из става 12. овог одељка комисија сачињава коначну листу крајњих корисника.

Листу из става 13. овог одељка Комисија објављује на огласној табли града и званичној интернет страници града Ужица.

На листу из става 13. овог одељка подносиоци пријава код којих .је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу града.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 15. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.

Градоначелница града Ужица доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима грађанима за спровођење мера енергетске санације.

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

На основу донетог Одлуке о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мере енергетске санације уградњом соларних панела закључују се појединачни уговори са грађанима и привредним субјектима. Саставни део овог уговора је технички извештај/елаборат издат од стране изабраног привредног субјекта(извођача радова) који садржи шему и технички опис инсталације соларних панела, као и изјаву да се на постојећи кров могу поставити соларни панели и да се на унутрашњу инсталацију инсталацију могу уградити соларни панели. Извештај/елаборат мора садржати све елементе неопходне за издавање Акта о прикључењу од стране ОДС-а

Након завршетка радова потребно је да грађанин достави Комисији, доказ о уплати целокупног сопственог удела у финансирању радова на уградњи соларних панела и остале инсталације  привредном субјекту (извођачу радова) (признаница/рачун).

Услови да општина пренесе средства субвенције привредном субјекту (извођачу радова) су:

 1. Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни позив.
 2. Да је грађанин потписао уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем.
 3. ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем и упише га у регистар купца-произвођача.

Уколико привредни субјекат није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, град неће уплатити средства додељена јавним позивом.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.  Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције одобрене уговором из става 1. овог одељка.

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног привредног субјекта, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави нову профактуру/предрачун, с тим да износ субвенције не може бити већи од одобреног.

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

Број II 352-1454/21

Датум: 06.06.2022.године

Ужице

 

Градоначелница града Ужица

др Јелена Раковић Радивојевић

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

1. Јавни позив за физичка лица

2. Пријавни образац

3. Листа фирми-привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте града Ужица

4. Критеријум за избор пројеката

5. Општи услови и брошура

6. Брошура за домаћинства

7. Копија-пример рачуна са обележеном одобреном снагом

8. Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем

9. Изјава физичког лица

10. Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела