Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у град Ужицу у 2022. години

У складу са уговором о сарадњи закљученим између града Ужица, Фондације Ана и Владе Дивац и Регионалне развојне агенције Златибор, а уз техничку подршку УСАИД Програма за конкурентну привреду, Регионална развојна агенција „Златибор“ доо расписује:

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ГРАДУ УЖИЦУ У 2022.ГОДИНИ

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве производњом и прерадом хране. Укупна расположива средства по овом конкурсу су­­­­ 4.400.000,00 динара. На конкурс могу да конкуришу регистрована пољопривредна газдинства и то за постицаје за:

 • Набавку опреме за прерађивачку индустрију, тј.за прераду воћа и поврћа (нпр. хладњаче, млекаре, сушаре, пастеризаторе, вакумирке, етикетирке, пунилице и сл.)
 • Опреме за прераду млека
 • Инвестиције за копање бунара
 • Инвестиције у сеоска туристичка домаћинства у руралним срединама и домаћа радиност у руралним срединама (набавка опреме, улагање у инфраструктурне радове)

Конкурсом није предвиђена набавка: пољопривредне опреме и механизације, пластеника, музилица ни лактофриза, пчеларске опреме, нити набавка приплодних грла.

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинстваса активним статусом:
  • која имају пребивалиште на територији града Ужица
  • чије регистровано пољопривредно газдинство има активан статус са седиштем у руралним срединама града Ужица
  • да је измирио све пореске обавезе према граду Ужицу

Подносиоци пријаве на конкурс могу да остваре  право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу. Подносилац пријаве на конкурс може бити само један члан домаћинства, односно носилац газдинства – подносилац пријаве на Конкурс.

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ доо са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја по овом конкурсу  је до 250.000,00 динара са ПДВ-ом с тим да вредност инвестиције која је предмет подстицајних средстава не може бити мања од 100.000,00 динара са ПДВ-ом.

Напомена: корисник може сопственим средствима набавиту опрему чији је износ већи од подстицајних средстава, с тим што ће субвенција бити обезбеђена  само за износ до 250.000,00 динара.

ПРЕДМЕТ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:

Подстицајна средства биће опредељена за даљи развој пољопривредне производње на подручју града Ужица кроз набавку опреме за прераду пољопривредних производа, као и за опремање сеоских туристичких газдинстава.

Град Ужице субвенционише набавку са 30% бесповратних средстава, односно максимално 75.000,00 динара по кориснику подстицајних средстава.

НАПОМЕНА: Предмет набавке може бити искључиво нова опрема. Подносиоци пријаве на овом Конкурсу могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по основу овог Конкурса.

 ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је у обавези да при потписивању Уговора, као средство обезбеђења, депонује личну меницу у износу позајмљених средстава умањених за бесповратни износ који субвенционише  град Ужице. Такође, корисници подстицајних средстава преузимају обавезу да у наредне три године од момента потписивања уговора са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ доо врате свој део учешћа и то по следећој динамици:

 • У првој години, 10%укупне вредности подстицајних средстава, најскасније до 30.децембра 2022.године,
 • У другој години, 30%укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2023.године,
 • У трећој години, 30%укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2024.године.

Напомена: град Ужице ће субвенционисати кориснике са 30%, с тим што ће субвенција бити обезбеђена  само за износе до 250.000,00 динара.

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 28.марта до 15.априла 2022. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

ОБАВЕЗНА  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Пријавни формулар (Образац бр.1)
 • Пристанак за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитанакопија личне карте подносиоца пријаве
 • Извод из Регистра пољопривредних газдинстава из Управе за трезор (Образац 1)
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор – за узгајиваче воћа (Образац 3)
 • Уверење из локалне пореске администрације да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода до момента подношења пријаве (Канцеларија 12а)
 • Предрачун потребне опреме са детаљним описом – спецификацијом.
 • Оверену потврду о броју чланова домићинства (оверава се код јавног бележника)
 • За кориснике који конкуришу за набавку опреме за опремање туристичких објеката, потребно је доставити Решење о категоризацији објекта. У случају да подносилац пријаве не поседује Решење о категоризацији сеоског туристичког домаћинства у тренутку подношења пријаве, неопходно је да исто достави по извршеној реализацији инвестиције, и то не касније од 30.12. 2022. године.

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице – подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља копију дипломе о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико лице има – потврда из ПИО фонда да је корисник осигураник пољопривредног газдинства

Подносилац  конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

ПОСТУПАК  СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава на основу приложене документације утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Комисија), сачињена од представника Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о, Фондације Ана и Владе Дивац и Локалне самоуправе Ужице.

Комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима које доставља Управном одбору Фонда.

Рок за објаву резултата Конкурса је 30 дана од дана завршетка конкурса.

Корисник мере по остваривању права потписује уговор са РРА Златибор о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

У случају да корисник подстицајних средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију „Златибор“ д.о.о. о свом одустајању.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Попуњен пријавни формулар, обавезну конкурсну документацију као и додатну конкурсну документацију, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

Регионална развојна агенција „Златибор“ доо, Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице

Са назнаком за Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у граду Ужицу  у 2022.години.

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

Рок за подношење пријава је 15.април 2022. године.

За све додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/523-065 и 031/510-098

Јавни позив је објављен на сајту Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. www.rrazlatibor.co.rs , на званичном порталу града Ужица www.uzice.rs , као и на интернет страници Фондације Ана и Владе Дивац www.divac.com.

НАПОМЕНА: Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће бити предмет разматрања.

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у граду УжицуПристанак за обраду података о личностиПријавни формулар