Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, на  основу  члана 63., члана 68. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16, 95/18 – др.закон и 35/23)  даје следеће:

Обавештење  о  пријему  Захтева за измену и допуну  Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада

 

Оператер постројења „РАД-РАШО“ ДОО, у ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597, Град Ужице, је дана 06.06.2023. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-10/23 за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада који се налази бр. 4182/1 КО Севојно. Делатности предузећа „РАД-РАШО“ ДОО. Захтев за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада поднет је због измене и допуне Решења, регистарски број дозоле 13, издато под бројем VI 504-02/19 од 09.05.2022. године (и Допунског Решења, број VI 504-02/19 од 28.11.2022. године).

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и јавности је 30 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.