Одељење за финансије и развој организује све послове везане за послове финансија и локалног развоја на територији градске општине и то: послове израде нацрта буџета Градске општине, прати извршење буџета и информише извршне органе градске општине, послове коришћења буџетских средстава, послове буџетског рачуноводства и извештавања, послове израде нацрта завршног рачуна буџета Градске општине, послове планирања примања и текућих прихода, издатака и текућих расхода, послове управљања готовинским средствима, послове обрачуна плата, накнада и осталих личних прихода, послове финансијске оперативе и благајничке послове, послове на вођењу евиденције основних средстава, опреме и инвентара,працење прописа који регулишу ову област и спровођење донетих аката из области финансија, стручне и организационе послове из области спровођења јавних набавки Градске општине, примена нормативних аката, праћење и примена прописа који регулишу област јавних набавки, врши послове унапређивања општег оквира за привређивање, предлаже , координира и спроводи пројекте привредног развоја, спроводи мере и поступке за заштиту животне средине, врши послове у вези предузимања мера за спречавање настанка штете услед елементарних непогода, припрема мере за отклањање штетних последица уколико до њих дође, њихово ублажавање у складу са законским одредбама и одлукама Града, представљање градске општине у активностима за локални економски развој,успоставља сарадњу са надлежним министарствима у вези реализације пројеката и планова развоја градске општине, успоставља сарадњу са међународним невладиним организацијама фондовима у циљу реализације сопствених пројеката, предлаже мере и активности на уређењу и очувању стамбених, пословних и других објекатана територији градске општине, као и јавних површина, спроводи мере заштите и унапређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града, ради и друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.