На основу Уговора о реализацији пројекта социјалног становања у заштићеним условима, Ов. I бр. 3622/2010, потписаним  овереним у Ужицу 28.07.2010. године и Правилника о мерилима за утврђивање реда првенства  за доделу стамбене подршке, Стамбена комисија града Ужица, расписује следећи:

ОГЛАС

за доделу стамбене подршке

Предмет огласа је доделе станова у стамбеним објектима у Севојну и то:

 1. Станови број 16, 19 и 25, сви површине 35,78м2 у улици Вишеслава Бугариновића 14/б у Севојну. Предност у додели стана број 25 имају  интерно расељена лица.

II

Пријаву на оглас могу поднети лица која су остварила право на материјално обезбеђење по прописима о социјалној заштити и обезбеђењу грађана, а која су неспособна за рад и немају чланове породице у радном односу.

Предметни станови ће бити додељени и за решавање стамбених потреба лица без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту и лица без стана , односно без одговарајућег стана које немају довољно средстава да обезбеде стан на тржишту за себе и своје породично домаћинство, односно да унапреде своје услове становања.

Предност у додели стана број 25  у улици Вишеслава Бугариновића 14/б у Севојну имају  интерно расељена лица.

Уколико се на оглас о избору корисника стана број 25  у улици Вишеслава Бугариновића 14/б у Севојну за доделу стамбене подршке не јаве интерно расељена лица која испуњавају услове огласа,  овај стан може се доделити кориснику из домицилног становништва који испуњава услове огласа.

III

Лица подносиоци пријаве из члана 2. овог Правилника могу остварити право коришћења стамбене јединице под условом :

 1. да имају статусинтерно расељених лица;
 2. да су смештени у неадекватном приватном смештају на територији Града;
 3. да имају држављанство Републике Србије или поднет захтев за пријем;
 4. да интерно расељено лице и чланови његове породице не поседују непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а интерно расељено лице и чланови његове породице не поседују непокретност у Србији ван Косова и Метохије или на Косову и Метохији или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 5. да интерно расељена лица и чланови његове породице нису укључени у неки други интеграциони или повратнички програм за решавање стамбених потреба;
 6. да интерно расељена лица и чланови његове породице нису  ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, да исту нису отуђили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
 7. да интерно расељено лице и чланови његове породице нису обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
 8. да интерно расељено лице и чланови његове породице нису повратници из миграције у треће земље;
 9. да имају пребивалиште, односно боравиште, на територији Ужица најмање две године пре дана објављивања огласа.

Испуњење услова из тачке 4), 5), 6), 7) и 8) доказује се изјавом подносиоца  пријаве на оглас која се односи и на чланове његовог породичног домаћинства у присуству два сведока, датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу пред јавним бележником.

IV

Уз пријаву на оглас потребно је поднети следећу документацију:

 1. Изјаву два сведока о броју и саставу породичног домаћинства, оверену у код надлежног органа;
 2. Фотокопије или преписе личних карата за све пунолетне чланове породичног домаћинства и изводе изматичне књиге рођених за малолетне чланове домаћинства;
 3. Уверење о имовинском стању Службе за катастар непокретности Ужице за подносиоца пријаве  и све пунолетне чланове породичног домаћинства;
 4. Уверење из Одељења за локалну пореску администрацију града Ужице за подносиоца пријаве  и све пунолетне чланове породичног домаћинства;
 5. Потврде Полицијске управе Ужице о пребивалишту односно боравишту на територији града Ужица за подносиоца пријаве  и све пунолетне чланове породичног домаћинства;
 6. Доказе о приходима и примањима:

за незапослене чланове породичног домаћинства

–  уверење Националне службе за запошљавање или фотокопија здравствене књижице

–  потврда ПИОЗ да се не налази на евиденцији обвезника доприноса по основу радног односа

–  или други адекватан доказ.

за запослене чланове породичног домаћинства;

– потврда послодавца о висини примања за претходни месец

– чек од пензије за претходни месец

– уверење да је корисник новчане социјалне помоћи

– или други адекватан доказ.

 1. омаћинство старих лица: оверена изјава два сведока да немају сродника обавезних на издржавање;
 2. За самохране родитеље: извод из матичне књиге умрлих или решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло, решење или други акт надлежног органа, извод из матичне књиге рођених детета или други адекватан доказ;
 3. За особе са инвалидитетом: решење  надлежног органа;
 4. За децу са сметњама у развојурешење Комисије за категоризацију деце или мишљење Интерресорне комисије или решење о додатку за негу и помоћ другог лица;
 5. За члана породице са тешким или хроничним обољењем, налаз лекара специјалисте који није старији од 6 месеци,
 6. За жртву породичног насиљаправноснажна судска пресуда.
 7. За ученике или студенте, потврда надлежне образовне институције о школовању;
 8. За учеснике огласа смештене у неадекватном приватном смештајуоверена лична изјава о стамбеној угрожености са изјавом да лице које је по закону дужно да брине о њему није у могућности да му пружи одговарајући смештај.
 9. Интерно расељена лица, поред наведених доказа, подносе и следеће доказе:
 • Фотокопију избегличке легитимације или Решење о укидању избегличког статуса или Легитимацију интерно расељених лица за све чланове породичног домаћинства;
 • Уверење о држављанству или Решење о пријему у држављанство РС или Копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства;
 • Изјаву да подносилац захтева као и сви чланови његовог породичног домаћинства наведени у захтеву испуњавају услове из тачке 4) 5), 6) 7)  и 8) овог Огласа.

Изјаве из тачке 1,7 и 15. у оквиру услова који важе за пријаву свих потенцијалних корисника дају се под пуном материјалном и кривичном одговорношћу код јавног бележника. Ако се установи супротно од изјављеног, против подносиоца захтева ће се предузети одговарајуће мере у складу са законом.

V

Комисија сачињава предлог листе реда првенства у складу са бројем бодова, које додели након разматрања и бодовања свих приспелих пријава, на начин утврђен Правилником.

Стан број 16 ће бити додељен лицу са које је на месту број 1. листе реда првенства.

Стан број 19 ће бити додељен лицу са које је на месту број 2. листе реда првенства.

Стан број 25 ће бити додељен лицу са које је на месту број 3. листе реда првенства сем ако га недобије интерно расељено лице.

Број бодова на листи реда првенства, утврђује се са стањем последњег дана рока за подношење захтева.

VI

Пријаву на расписани оглас о додели стана са потребним доказима, заинтересована лица подносе на следећу адресу:

Град Ужице Димитрија Туцовића 52  са  назнаком  Стамбена комија града Ужица – пријава на оглас за стамбену подршку у затвореној коверти.

Рок за подношење пријава је  15 дана од дана објављивања огласаи то од 27.09.2019. године као дана објављивања на сајту града Ужица па до 14.10.2019. године до 12 часова било да се пријаве шаљу поштом било да се подносе личнона писарницу града Ужица.

Неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

VII

Корисник не може стећи право својине на стамбеној јединици која му је додељена на коришћење.

Корисник је у обавези да за стан који му буде додљен по основу овог огласа плаћа месечну закупнину, трошкове утрошка електричне енергије и комуналне трошкове.

                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               Титомир Савић                                     

Ужице, 26.09.2019.  године.