На основу Одлуке градоначелнице Града Ужица о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације број 352-81/2-2 од 18.04.2022. године и Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица („Службени лист града Ужица “ број 13/22), Град Ужице

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове:

 1. Да је власник и да живи у породичној кући или стану на територији града Ужица.
 2. Да стамбени објекат-кућа није прикључена на градски топловод, односно да стамбена зграда за колективно становање нема техничких могућности за прикључење на градски топловод.
 3. Да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
 • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
 • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
 • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
 • решење о озакоњењу.
 • потврда о поднетом захтеву за озакоњење и достављеним извештајима о затеченом стању са елаборатом геодетских радова (осим за набавку котла на гас, решење о извођењу радова на уградњи гасне инсталације издаје само за легалне објекте).
 1. Да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину.

Право учешћа на јавном конкурсу немају:

 1. Власници стамбених објеката који су у претходне две године после потписивања Уговора о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.
 2. Власници стамбених објеката који су користили средства града за замену ложних уређаја

II МЕРЕ КОЈЕ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ И ИЗНОСИ СУФИНАСИРАЊА

Мера 1: Набавка и уградња топлотних пумпи

Максимално учешће Града и Републике Србије је до 200.000 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.

Планирана укупна средстава за суфинансирање мере: 5.000.000,00 динара.

Мера 2: Набавка и уградња котлова или етажних пећи и пећи и шпорета на дрвни пелет

Котлови, пећи и шпорети на пелет морају задовољавати следеће стандарде:

Стандард по којем се котлови конструишу, производе и тестирају EN 303-5:2012 класа 5  (Котлови су генератори топлоте који морају имати посебну просторију односно котларницу у којој ће бити постављени)
Котлови на пелет снаге <50 kw
Загађујуће материје Мерна јединица (милиграма по нормалном кубном метру) Граничне вредности емисије при 10% кисеоника  (O2)
Емисије прашине {mg/Nm³} <18
Емисије CO (угљен моноксид) {mg/Nm³} <110
Емисије NOx {mg/Nm³} <180
Степен корисности % >90

 

Стандард по којем се котлови конструишу, производе и тестирају EN 14785:2006 (Котлови су генератори топлоте који se постављају унутар просторије за загревање)
Камини на пелет снаге <20 kw
Загађујуће материје Мерна јединица (милиграма по нормалном кубном метру) Граничне вредности емисије при 10% кисеоника  (O2)
Емисије прашине {mg/Nm³} <21
Емисије CO (угљен моноксид) {mg/Nm³} <220
Емисије NOx {mg/Nm³} <188
Степен корисности % >90

Максимално учешће Града и Републике Србије је до 100.000 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом( за котлове и пећи на пелет у систему грејања) и 70.000 динара са ПДВ-ом за пећи и шпорете на пелет.

Планирана укупна средстава за суфинансирање мере: 10.000.000,00 динара.

Мера 3: Набавка и уградња котлова на природни гас

Котлови на природни гас  треба да имају најмањи степен ефикасности > 90%.

Максимално учешће Града и Републике Србије је до 100.000 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.

Планирана укупна средстава за суфинансирање: 30.000.000,00 динара.

Укупно расположива средства подстицаја Града и Министарства заштите животне средине износе 45.000.000 динара.

Максимални износ бесповратних средстава који додељује Град и Министарство заштите животне средине за финансирање појединачних пројеката грађана износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом.

 НАПОМЕНА: СВЕ ПРЕКО ГОРЕ НАВЕДЕНИХ МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА ГРАДА СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ.

ИЗНОСИ СУФИНАНСИРАЊА ЗА НАВЕДЕНЕ МЕРЕ СУ ПРОПИСАНИ ПРАВИЛНИКОМ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊАЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У 2022. ГОДИНИ

III НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом су за:

 • Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене),
 • Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава,
 • Други трошкове који нису у складу са овим конкурсом.

IV  ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА уз ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

А) Документацијa коју доставља грађанин подносилац пријаве при подношењу пријаве:

 1. Потписан и попуњен Пријавни образацза суфинасирање мера енергетске ефикасности,
 2. Фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту власника објекта,
 3. Копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта или потврду да је објекат у поступку озакоњења и да је предат извештај о затеченом стању са елаборатом геодетских радова (осим за меру набавке котла на гас),
 4. Извод из листа непокретности за објекат, не старији од две године (фотокопија),
 5. Фотокопија Ужичке породичне картице (картица за породице са троје и више деце), и фотокопију личне карте корисника картице,
 6. Изјава подносица пријаве о коришћењу средства Града за ову намену,

Б) Документација коју обезбеђује Град:

 1. Потврда о редовном измиривању обавеза по основу пореза на имовину Града Ужица,
 2. Потврда ЈКП „Градска топлана Ужицe“ да нема техничких могућности за прикључење на градски топловод, за власнике станова у стамбеним зградама.

В) Документација која се доставља након објављивања прелиминарне листе:

 Након објављиваља Прелиминарне листе корисника средстава и коначне листе привредних субјеката, сви подносиоци захтева који се налазе на Прелиминарној листи обавезни су да у року од 10 дана изаберу привредног субјекта код кога ће извршити набавку опреме и уређаја. Понуду за набавку уређаја са техничким карактеристикама уређаја Комисији доставља привредни субјекат.

Г) На основу листе изабраних привредних субјеката, листе корисника средстава и достављених предрачуна склапају се уговори између привредних субјеката, Града Ужица и грађана, којим се дефинишу међусобна права и обавезе.

 Уговор о додели средстава за набавку котла на гас раскида се, уколико корисник средстава не добије Решење о извођењу радова на уградњи унутрашње гасне инсталације.

 Д) Документација коју крајњи корисник доставља извођачу радова након завршетка радова:

 1. Доказ о завршетку радова (потврда Стручне комисије),
 2. Уговор о испоруци гаса за меру набавка котла на гас,
 3. Извештај о пуштању у рад котла на пелет овлашћеног сервисера.

 V  ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници града Ужица, или на портирници градске управе и садржи:

 • Комплетан текст Јавног конкурса,
 • Прилог 1 –- Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова
 • Прилог 2 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.
 • Прилог 3 – Изјава подносица пријаве о коришћењу средства Града за ову намену.

VI  МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли градаУжица,

Конкурс је отворен до 19.05.2022. године.

Попуњен и потписан пријавни образац и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично у писарници Градске управе за урбанизам, канцеларија бр. 9 или препоручено поштом на адресу:

Град Ужице

Градска Управа за Урбанизам, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Димитрија Туцовића 52

 За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 031/592- 421 сваког радног дана у периоду од 12-14 и електронску адресу: Е-mail: ekologija@uzice.rs.

Консултације, за време трајања конкурса, обављаће се четвртком и петком у приземљу зграде Градског развојног центра (Петра Ћеловића бб) у периоду од 10-11 часова.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

 Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

Документа за пријаву се могу преузети са званичне интернет странице Града Ужица, на портирници градске управе и Градској општини Севојно.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА)

Избор објеката ће се вршити у складу са овим Јавним позивом и Правилником о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица у 2022.години.

Изјава о коришћењу средставаЈавни позив за физичка лицаПравилник о спровођење мера смањењу загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извораПријавни образац за подношење захтева за замену ложних уређаја