На основу Одлуке градоначелнице Града Ужица о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера смањања загађења ваздуха у домаћинствима  број 352-81/22-1 од 18.04.2022. године и Правилника о спровођењу мера смањења загађења пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица у 2022. години („Службени лист града Ужица“ број 13/22 ), Град Ужице

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

УЖИЦА

У оквиру реализације Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ужица за 2022.годину у циљу смањења загађења ваздуха суфинансира се замена ложних уређаја у домаћинствима. Мере замене уређаја за ложење предвиђене су Правилником о спровођењу мера смањања загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на продаји и уградњи уређаја за грејање, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији града Ужица. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера је смањење загађења ваздуха која се остварује заменом енергента и заменом неефикасних уређаја за ложење.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на замени уређаја за ложење.

Мера 1: Набавка и уградња топлотних пумпи

Планирана укупна средстава за суфинансирање мере: 5.000.000 динара.

Мера 2: Набавка и уградња котлова или етажних пећи и пећи и шпорета на дрвни пелет

 Котлови, пећи и шпорети на пелет морају задовољавати следеће стандарде:

Стандард по којем се котлови конструишу, производе и тестирају EN 303-5:2012 класа 5  (Котлови су генератори топлоте који морају имати посебну просторију односно котларницу у којој ће бити постављени)
Котлови на пелет снаге <50 kw
Загађујуће материје Мерна јединица (милиграма по нормалном кубном метру)

 

Граничне вредности емисије при 10% кисеоника  (O2)
Емисије прашине {mg/Nm³} <18
Емисије CO (угљен моноксид) {mg/Nm³} <110
Емисије NOx {mg/Nm³} <180
Степен корисности % >90

 

Стандард по којем се котлови конструишу, производе и тестирају EN 14785:2006 (Котлови су генератори топлоте који se постављају унутар просторије за загревање)
Камини на пелет снаге <20 kw
Загађујуће материје Мерна јединица (милиграма по нормалном кубном метру)

 

Граничне вредности емисије при 10% кисеоника  (O2)
Емисије прашине {mg/Nm³} <21
Емисије CO (угљен моноксид) {mg/Nm³} <220
Емисије NOx {mg/Nm³} <188
Степен корисности % >90

Планирана укупна средстава за суфинансирање мере: 10.000.000 динара.

Мера 3: Набавка и уградња котлова на природни гас

Котлови на природни гас  треба да имају најмањи степен ефикасности > 90%.

Планирана укупна средстава за суфинансирање: 30.000.000 динара.

Укупно расположива средства подстицаја Града и Министарства заштите животне средине износе 45.000.000 динара.

Максимални износ бесповратних средстава који додељује Град и Министарство заштите животне средине за финансирање појединачних пројеката грађана износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом.

Максимални износ одобрених средстава по појединачном пројекту износи:

 • за меру 1. – до 200.000 динара са ПДВ-ом;
 • за меру 2. – до 100.000 динара са ПДВ-ом (за котлове и пећи у систему грејања);
 • за меру 2. – до 70.000 динара са ПДВ-ом (за пећи и шпорете на пелет)
 • за меру 3. – до 100.000 динара са ПДВ-ом;

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица и овим Јавном позивом.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавку, радове и  уградњу материјала, опреме и уређаја.

Подносилац пријаве – привредни субјект може конкурисати за реализацију једне или више мера из одељка I. Јавног позива.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да је измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода
 • да имају атесте за материјале и производе.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Потписану изјава (Прилог 2);
 3. Извод из АПР-а;
 4. Потврду да није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 5. Потврда Ужице-гас АД за уградњу гасне инсталације (за меру набавка и уградња котла на гас);
 6. Атести за материјале и производе;

За привредне субјекте изјаву доставља законски заступник привредног субјекта. За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ужица, и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 – Пријавни образац,

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве.

 VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА

– НЕ ОТВАРАТИ“,

Са називом и  пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично у писарници Градске управе за урбанизам, канцеларија бр. 9 или препоручено поштом на адресу:

Град Ужице

Градска Управа за Урбанизам, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Димитрија Туцовића 52

Рок за подношење пријава је 03.05.2022. године.

 Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 031/592- 421.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: ekologija@uzice.rs

VII НЕБЛАГОВРЕМЕНА И НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

 Неблаговремена пријава је поднета по истеку рока за поднешење пријава.

 Пријава ће се сматрати неуредном ако је непотпуна, односно не садржи све тражене податке из јавног позива и уколико у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива.

Неблаговремене пријаве се не разматрају и Решењем ће бити одбачене.

Неуредне и непотпуне пријаве ће Решењем бити одбијене.

VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли Града Ужица и званичној интернет страници Града Ужица.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 7 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу енергетске санације и исте доставља градоначелници на усвајање.

Градоначелница Града Ужица доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу замене ложних уређаја.

Одлука Градоначелнице Града Ужица о избору директних корисника у спровођењу енергетске санације објављује се на огласној табли Града Ужица и званичној интернет страници Града Ужица.

Уговор о у спровођењу замене ложних уређаја потписује се након доношења Решења о коначној листи крајњих корисника за спровођење замене ложних уређаја.

Уколико се на први јавни позив за директне кориснике не јави ни један или недовољно привредних субјеката, може се поновити јавни позив.

XIX НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Град ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица са привредним субјектима који буду изабрани.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, град потписује Уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима.

Привредни субјекти су дужни да стручној комисији за праћење реализације мера смањења загађења (у даљем тексту Стручна комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Стручне комисије да су радови изведени како је предвиђено достављеном понудом као и у складу са записником Стручне комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6. Правилника (максималног износа учешћа ЈЛС).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Стручном комисијом.

Привредни субјекти до 30.11.2022. године достављају Градској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се након што:

 • Стручна комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 • Корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства.

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката у оквиру сваке од мера енергетске санације преносе се привредним субјектима у складу са одредбама Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Стручне комисије, Одељење за буџет и финансије градске управе града Ужица врши исплату из буџета.

Документа за преузимање

Јавни позив - привредни субјектиПравилник о спровођењу мера смањења загађења ваздухаПријава на јавни позив за учешће привредних субјеката