ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА –  ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

КОЈИ ЋЕ БИТИ  РЕАЛИЗОВАНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

У     2019. ГОДИНИ

 

I   Градска општина Севојно   ће средствима из  буџета Градске општине Севојно у 2019. години финансирати/суфинансирати реализацију пројеката  и програма из области културе организацијама цивилног друштва које су регистроване на територији Градске општине Севојно, а које ће одобрене програме/пројекте реализовати на територији Градске општине Севојно.

Пројекти и програми чија ће се реализација  финансирати/суфинансирати из буџета Градске општине Севојно за 2019.годину морају бити од  јавног интереса за локалну заједницу (пројекти и други програми у којима организација искључиво и непосредно следи јавне потребе)

Јавни позив се односи на :

  1. програме из области ликовне уметности
  2. програме из области позоришне и филмске уметности
  3. програме из области народне традиције и фолклора
  4. музичке програме.

II  На конкурсу могу учествoвати установе културе као и организације цивилног друштва:

–  које су регистроване у складу са Законом о удружењима

– које су регистроване на територији Градске општине Севојно

– које ће одабрани  програм / пројекат реализовати  на територији Градске општине Севојно

– које нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности

 – које у последње две године правноснажном одлуком нису кажњене за прекршај или привредни

преступ везан за њихову  делатност

 – које немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања

 -да у 2019.години нису аплицирала и добила средства за реализацију истог програма/ пројекта у  граду Ужицу

III      Средстава планирана за финансирање/суфинансирање пројеката-програма од јавног интереса за локалну заједницу  из области културе  опредељена за овај јавни позив износе  500.000,00 динара.

IV      Средства се додељују за програме / пројекте који ће бити реализовани најкасније до 15.12.2019. године.

V       Образац пријаве може се преузети у Градској општини Севојно  или на  званичној интернет презентацији  Градске општине Севојно  www.sevojno.org.rs

       Пријаву на јавни позив чине следећи документи:

  1. анекс 1.  пријавни образац
  2. анекс 2.  образац предлога програма / пројекта;
  3. анекс 3.  образац буџета програма / пројекта;

*   Документи под тачкама 1, 2  и 3  подносе се у три примерка

4.уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;

5.фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују   у области у којој се програм реализује (култура)

*   Документи под тачкама  4  и 5   подносе се у  једном  примерку.Установе кулутуре као и организације цивилног друштва могу само једном аплицирати на јавни позив по принципу: један позив-једна пријава.

*  Доказ  да  организација цивилног друштва у 2019. години није аплицирала и добила средства за реализацију истог програма/ пројекта у  граду Ужицу прибавља Градска општина Севојно по службеној дужности.

 * Комплетну тражену документацију ( под тачкама 1, 2, 3, 4 и 5) послати  у затвореној коверти са назнаком:  – Јавни позив ОЦД – финансирање/суфинансирање пројеката из области културе

на адресу:

Градска општина Севојно , Миливоја Марића 40, 31205 Севојно

VI    Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације пројеката  и програма организација цивилног друштва у 2019. години, сачиниће предлог корисника и износа  буџетских средстава по кориснику, на основу кога ће коначну одлуку донети председник Градске општине Севојно.

VII   Рок за подношење пријава  је  07. Фебруара 2019. године.

Контакт :

031/3150107, Милија Кулашевић

gosevojno@uzice.rs

Материјал за преузимање