На основу Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, бр.), Одлуке о буџету Градске општине Севојно 2018. годину (“Службени лист Града Ужица“ бр. 44/17) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени листа Града Ужица“ број 6/17), председник општине расписује

                 Јавни позив за подношење пријава за посебне програме у области спорта на територији Градске општине Севојно за 2018. годину

Основне информације

 

Градска општина Севојно ће суфинансирати посебне програме којим се остварује општи интерес у области спорта и то за:

 

  • спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, недолично понашање,

намештање спортских резултата и др.)

  • обезбеђење услова и организовања спортских такмичења за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима
  • програме за децу школског узраста који се реализују за време школске године

 

Намена и висина средстава

 

Средства за суфинансирање посебних програма у области спорта планираних Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2018. годину, обезбеђена су на позицији:38, у износу од 560.000,00 динара.

 

Градска општина Севојно ће финансирати програме који имају за циљ:

 

-подстицање и развој одговорног понашања код младих учесника у спортским

активностима

 

Критеријуми које подносилац програма треба да испуни

 

Право подношења пријаве имају правна лица – организације у области спорта, која имају регистровано седиште на територији Градске општине Севојно.

Услови које подносилац програма мора да испуни:

 

1.буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом

2.искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено

3.да имају седиште на територији Градске општине Севојно

4.да је директно одговоран за реализацију програма

5.да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана

6.да је са успехом реализовао претходно одобрене програме

  1. 7. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту
  2. располаже капацитетима за реализацију програма

9.да буде члан Спортског савеза Ужица.

 

Пријаве програма се неће разматрати уколико је подносилац:

  1. 1. у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
  2. има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

3.у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Критеријуми у погледу одабира програма

 

Организација може да конкурише са више спортских програма, а средства из буџета Градске општине Севојно се додељују за суфинансирање само једног програма.

Предлог програма мора да задовољава следеће критеријуме:

 

1) да доприноси остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју општине, утврђеног Законом

2)да је у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу

3)да је од од интереса за Градску општину Севојно

4)да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза

5)да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма

6)да се реализује на територији Градске општине Севојно

7)да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија

8)да ће се реализовати нјакасније до 31.12.2018. године

9)да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора;

10)да је предвиђено фазно (у ратама) финансирање програма.

Начин одобравања програма и доделе средстава

 

Поступак избора посебних програма који се реализују у 2018. години спроводи Комисија за оцену програма у области спорта у складу са Решењем о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Севојно и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени листа Града Ужица“ број 6/17).

Комисија може да тражи додатна објашњења од подносиоца пријаве и да позове на разговор овлашћене представнике подносиоца пријаве, као и додатну документацију на увид, а која нијe предвиђена овим позивом.

Са подносиоцем одобреног програма Градска општина Севојно закључује уговор у складу са Законом о спорту. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од три дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

 

 

Рок и начин подношења пријаве

Образац пријаве може се преузети ОВДЕ  или у просторијама Градске општине Севојно  -Миливоја Марића  40;

Пријаве се подносе  закључно са 25.09.2018 .године у три  примерка и то :у електронској форми на mail : gosevojno@uzice.rs или на адресу Градске општине Севојно: Миливоја Марића 40.

На коверти мора бити назнака Посебни спортски програми – конкурс II

Уколико је пројекат непотпун у формалном смислу, подносилац ће бити позван да у року од три дана допуни пројекат, а уколико то не учини пројекат се неће даље разматрати;

Неблаговремени пројекти неће се разматрати.

Избор пројеката 

Одлуку о избору пројеката који ће бити финансирани из буџета Градске општине Севојно  у 2018. години донеће заменик председника Градске општине Севојно, на предлог Комисије за избор пројеката.

Додатана обавештења

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 031-530-094.

Контакт особа : Милија Кулашевић, већник Градске општине Севојно задужен за спорт

Е-МАИЛ: gosevojno@uzice.rs

У Севојну, 18.09.2018.године

Председник Градске општине Севојно Иван Марић