На основу Одлуке Градског већа града Ужица о расписивању Јавног позива за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено- пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања број III 06-83/23 од 20.10. 2023. године („Службени лист града ужица “ број 37/23), град Ужице расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА  ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА – КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет Јавног позива је избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда које су прикључене на систем даљинског грејања. Реализација енергетске санације предвиђена је Пројектом „Енергетска санација стамбених, више-породичних зграда прикључених на систем даљинског грејања – Јавни ESCO Пројекат“ (у даљем тексту: Пројекат) који заједнички реализују Министарство рударства и енергетике, град Ужице, и Европска банка за обнову и развој (у даљем тексту: ЕБРД). Концепт реализације Пројекта се налази у прилогу овог јавног позива.

У Буџету Републике Србије за 2023. годину предвиђена су средства у износу од 50 милиона евра за обезбеђивање кредита за реализацију Пројекта. ЕБРД планира да обезбеди бесповратна средства за даљи развој Пројекта, припрему елабората енергетске ефикасности и одговарајућих студија, финансирање надзора над извођењем радова, помоћ при имплементацији Пројекта и инвестиционих грантова у износу до 20%. Република Србија планира да, кроз Министарство рударства и енергетике, обезбеди инвестициони грант у износу од 30% потребних средстава за извођење радова. На основу наведеног, планира се да укупан износ бесповратних средстава за извођење радова за крајње кориснике буде најмање 50%.

Пријавом по овом јавном позиву стамбена заједница не преузима правне нити финансијске обавезе према осталим учесницима пројекта и не обавезује се да ће у наредном периоду закључити било какав уговор о финансирању енергетске санације.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 На Јавном позиву могу учествовати стамбене заједнице које испуњавају следеће услове:

 • Објекат/објекти стамбених заједница морају имати употребну дозволу или решење о озакоњењу или грађевинску дозволу ;
 • Објекат/објекти стамбених заједница морају бити прикључени на систем даљинског грејања;
 • Одлуку о учешћу на јавном позиву доноси скупштина сваке стамбене заједнице, већином коју чине најмање две трећине (2/3) укупног броја гласова (од укупног броја власника станова и пословних простора) при чему је неопходно да је на систем даљинског грејања прикључено минимум 70% од укупног броја станова и локала.
 • Минималан број пријављених за сваку стамбену заједницу је 3 (три).
 • Објекат није под заштитом споменика културе или под претходном заштитом

Право подношења пријаве имају стамбене заједнице са територије града Ужица, које су уписане у регистар стамбених заједница у складу са Законом о становању и одржавању зграда, које су формиране искључиво у стамбеним и стамбено – пословним зградама и које имају изабраног управника или професионалног управника (у даљем тексту: управник).

Пријава се подноси као појединачна (за једну стамбену заједницу) или као заједничка (за више стамбених заједница које су део једног објекта).

Појединачну пријаву подносе стамбене заједнице којима се, у моменту објављивања јавног позива, мерење испоручене топлотне енергије врши путем засебног мерног уређаја.

Уколико се путем једног мерног уређаја (мерила топлотне енергије – калориметра) врши мерење испоручене топлотне енергије за више стамбених заједница, пријаву морају заједнички поднети све стамбене заједнице којима се мерење испоручене топлотне енергије врши путем тог мерног уређаја (заједничка пријава).

Табела са распоредом мерних уређаја према зградама/улазима (стамбеним заједницама), чини саставни део јавног позива.

Локали који се налазе објектима и саставу стамбених заједница ће се третирати на исти начин као и станови, у оквиру овог јавног позива и надаље ће се користити заједнички назив „стан“.

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 

 1. Појединачну пријаву (Прилог 1) у оригиналу, уколико се пријава подноси за једну стамбену заједницу,
 2. Заједничка пријава (Прилог 2) у оригиналу, уколико се пријава подноси за више стамбених заједница,
 3. Доказ о упису Стамбене заједнице у регистар стамбених заједница,
 4. Записник са одлуком стамбене заједнице о учешћу на јавном позиву потписан од стране Управника, записничара ако је одређен, као и свих лица која су учествовала у раду седнице скупштине стамбене заједнице,
 5. Доказ о правном статусу објекта ( употребну дозволу или решење о озакоњењу или грађевинску дозволу)

Пријаве на јавни позив подносе Управници стамбених заједница путем обрасца Пријаве (образац Пп или Пз).

За тачност података садржаних у Пријави, записнику и одлуци стамбене заједнице, одговара управник стамбене заједнице.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ужица и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива,
 • Прилог 1 – Појединачна пријава,
 • Прилог 2 – Заједничка пријава,
 • Прилог 3 – Табела са специфичном потрошњом, инсталисаном топлотном снагом и распоредом мерила топлотне енергије објекта за који се подноси пријава (табела ЈКП Градска Топлана),
 • Прилог 4 – Концепт Пројекта.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР

Рангирање пристиглих пријава вршиће се бодовањем, према следећим критеријумима:

 

Р.бр. Критеријум Број бодова
1. Специфична потрошња топлотне енергије објекта (СП). Информацију о специфичној потрошњи топлотне енергије обезбеђује ЈКП.Градска Топлана 70
2. Проценат подршке власника посебних делова у односу на укупан број гласова које власници поседују (ПП) 30

где je:

 1. СП (kWh/m2, год) – специфична потрошња топлотне енергије објекта за који се подноси пријава– израчунава се као количник измерене потрошње топлотне енергије објекта за који се подноси пријава у грејној сезони 2022/2023 и укупне грејне површине објекта за који се подноси пријава.

На основу овог критеријума подносилац пријаве може стећи максимално 70 бодова.

Подносиоцу пријаве чији објекат има највећу специфичну потрошњу доделиће се максималан број бодова (70).

Осталим подносиоцима пријава по овом критеријуму доделиће се бодови по формули:

Где су:

СПmax         највећа специфична потрошња објекта који је поднео исправну пријаву

СП             специфична потрошња објекта који се оцењује

X1               број бодова подносиоца пријаве који се оцењује

 

 1. ПП – Проценат подршке власника посебних делова у односу на укупан број гласова које власници поседују.Подршка власника се документује потписом на обрасцу и прилаже уз пријаву.

На основу овог критеријума подносилац пријаве може стећи максимално 30 бодова.

У зависности од процента подршке, бодови ће бити додељени на следећи  начин:

Број бодова = % гласова власника посебних делова који су гласали ЗА – 70%

(максимално 30 бодова за 100% позитивних гласова власника,

минимално 0 бодова за 70% позитивних гласова власника)

Додатне информације о бодовању:

Максимал,ан број бодова по пријави је 100.

Број бодова по оба критеријума заокружује се на 2 децимале.

Уколико два или више подносиоца исправне пријаве имају на крају оцене исти укупан број бодова и једнако су рангиране, предност приликом рангирања имаће подносилац пријаве који има већу инсталисану топлотну снагу објекта (СН).

 VI НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава се предаје у затвореној коверти са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА – КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА –  Не отварати!

 са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје:

лично на адресу:

Управа за инфраструктуру и развој

Комисија за енергетску санацију стамбених заједница – ESCO Пројекат

Град Ужице

Димитрија Туцовића 52

(КАНЦЕЛАРИЈА бр.12)

или

препоручено путем поште на адресу:

Управа за инфраструктуру и развој

Комисија за енергетску санацију стамбених заједница – ESCO Пројекат

Град Ужице

Димитрија Туцовића 52

Пријаве се могу подносити у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници и огласној табли Градске управе за заштиту животне средине. Конкурс траје до 20. новембра 2023.године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За све додатне информације и обавештења подносиоци пријаве могу се обратити путем контакт особе тел. 031592412  или путем е-mail: natasa.milovic@uzice.rs

За све додатне информације о потрошњи енергије подносиоци пријаве се могу обратити контак особи ЈКП Градска Топланa путем телефона на број 031517168, или путем е-маила: ivan.penezic@toplana.uzice.rs

VII ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА

 Преглед и оцењивање пријава вршиће се у складу са дефинисаним критеријумима за избор стамбених заједница и на основу додељених бодова биће утврђена ранг листа стамбених заједница  у року од максимално 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а која ће бити објављена на званичној интернет страници и огласној табли градаУжица

На листу из става 1. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се предаје на писарници градске управе града Ужица (канцеларија број 12).

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 1. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе коначну ранг листу, а најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА  

 Министарство рударства и енергетике, ЈСЛ ће на основу расположивих финансијских средстава понудити рангираним стамбеним заједницама учешће у Пројекту. Рангиране стамбене заједнице нису дужне да се прикључе и могу одлучити да одбију предлог за придруживање Пројекту. За стамбене заједнице које одлуче да се придруже Пројекту финансира се израда одговарајућих техно-економских-правних студија које ће се финансирати из бесповратних средстава које обезбеђује ЕБРД, а надаље се поступа у складу са концептом Пројекта који је саставни део овог позива.

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Текст Јавног позива можете преузети ОВДЕ

Образац појединачне пријаве можете преузети ОВДЕ

Образац заједничке пријаве можете преузети ОВДЕ

Табелу са специфичном потрошњом, инсталисаном топлотном снагом и распоредом мерила топлотне енергије објекта за који се подноси пријава можете преузети ОВДЕ

Концепт пројека можете преузети ОВДЕ